Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
image
The title of the project

Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach

category
Name of the beneficiary
GMINA KIELCE
Project value
21 519 266,18 zł
Co-financing from the EU
18 110 846,41 zł
Voivodeship
świętokrzyskie
County
m. Kielce
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
action
6.4. Infrastruktura drogowa – ZIT KOF
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa ul. Łopuszniańskiej, która stanowi odcinek DW761 Kielce–Piekoszów i zapewnia bezpośr. połączenie z siecią TEN-T, na granicy administracyjnej miasta łącząc się węzłem wielopoziomowym z drogą ekspresową S7. Trasa drogi przebiegać będzie w przybliżeniu po istniejącym śladzie, dokona się korekty osi jezdni poprzez przesunięcie jej w kier. północnym o ok. 1m w stosunku do istniejącej osi. W zakresie projektu planuje się m.in. przebudowę jezdni polegającą na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni jezdni oraz poszerzeniu jej do szer. 7m (2×3,5m), przebudowę istniejącego wiaduktu nad linią kolejową nr 568 relacji Sitkówka Nowiny-Szczukowice i budowę kładki pieszo-rowerowej, przebud. chodników, zjazdów na działki, budowę ścieżki rowerowej, budowę kanalizacji deszcz. wraz z oczyszczalnią wód deszczowych, budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej i napowietrznej (SW rozdz. 1.3). Rezultat – Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi: 115 kN/oś; Produkt – Długość przebudowanych dróg wojew.: 2,03km. Cel projektu jest zgodny z PI 7b RPOWŚ 2014-2020 – Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi oraz z celem szczegółowym Dz. 6.4 Zwiększone bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na obszarze KOF. Będzie podniesiony standard połączeń drogowych w KOF, zapewnione bezpieczne i płynne działanie regionalnego korytarza komunikacyjnego Piekoszów-Kielce (DW761). Podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi zwiększy komfort jazdy, usprawni i polepszy ruch pieszych i rowerzystów. Inwestycja zapewni zwiększenie nośności i przepustowości zmodernizowanego odc. drogi, zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego; budowa kanalizacji deszczowej i oczyszczalni wód deszcz. poprawi warunki środowiskowe. Projekt zgodny ze Strategią ZIT KOF. Okres realizacji: 2017-2019.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl