Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimage
tytuł projektu

Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA KIELCE
wartość projektu
49 106 961,00 zł
dofinansowanie z UE
31 455 000,00 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
m. Kielce
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie
6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu realizowanego na terenie Miasta Kielce w okresie 04.01.16-31.05.2022r. o wart.całk.49 106 961,00zł jest budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego. Zakres zadań obejmuje prace budowlane: utworzenie kompleksu budynków dydaktycznych o różnej funkcji wraz z zagospodarowaniem oraz zakup, instalację i uruchomienie wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu. W ramach realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 1, Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1, Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 512 osób. Gł. celem jest zwiększenie dostępności do kształcenia zawodowego oraz rozwój potencjału edukacyjnego Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej dla grupy 500 uczniów i słuchaczy do 2023 roku. Celami szczegółowymi są: Poprawa atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez dostęp uczniów i słuchaczy do nowoczesnej placówki wyposażonej w najnowsze pomoce dydaktyczne zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy; Poprawa sytuacji na świętokrzyskim rynku pracy w zakresie dostępności wykwalifikowanych kadr w zawodach deficytowych poprzez współpracę z przedsiębiorstwami skupionymi wokół inteligentnych specjalizacji regionalnych. Efekt projektu-udostępnienie nowej infrastruktury dla 512 osób. Cel projektu jest zgodny z celem dla Osi priorytetowej 6. Rozwój miast RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz Działaniem 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej, jak również z celem 3 Strategii ZIT-KOF w zakresie rozwoju oferty zdrowotnej, socjalnej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania na lata 2014-2020.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.