Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Jestem Europejczykiem - znam języki obce

kategoria
nazwa beneficjenta
NASZA WIELKOPOLSKA
wartość projektu
985 500,90 zł
dofinansowanie z UE
837 675,76 zł
Województwo
wielkopolskie
Powiat
program
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
działanie
8.2. Uczenie się przez całe życie
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt będzie realizowany w okresie 01.02.2016-31.01.2018 w partnerstwie Nasza Wielkopolska (partner wiodący) oraz Polskie Centrum Edukacji i Analiz Ordo Sp. z o.o. Przedmiotem projektu są 120-ogodzinne szkolenia z j. angielskiego i niemieckiego dla 231 kobiet i 189 mężczyzn z woj.wlkp., w wieku co najmniej 25 lat, w tym 50% osób w wieku min. 50 lat, z wykształceniem na poziomie max. średnim, w tym 24 osób niepełnosprawnych. Etapy projektu:1.Działania informacyjno-promocyjne i rekrutacja uczestników2.Szkolenia – wsparcie będzie obejmowało zajęcia z języka ogólnego angielskiego lub niemieckiego z elementami języka biznesowego. Przewiduje się utworzenie 30 grup (336 osób), w tym 2 dla osób niepełnosprawnych (24 osoby) z j. angielskiego i 5 grup(60 osób) z j. niemieckiego. Za realizację szkoleń z j. angielskiego odpowiada partner wiodący, a za szkolenia z j. niemieckiego partner. Szkolenia będą odbywały się na terenie woj. wlkp., w szczególności na małych obszarach miejskich. Uczestnicy otrzymają podręczniki,ćwiczenia i materiały szkoleniowe.Szkolenia będą realizowane zgodnie z zakresem określonym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 – 2020 oraz rozliczane są stawkami jednostkowymi zgodnie z ww. Wytycznymi3.Walidacja efektów uczenia się w ramach 4 etapów, tj. Etap 1 Zakres, Etap 2 Wzorzec, Etap 3 Ocena, Etap 4 Porównanie4.Egzaminy zewnętrzne TOEIC Lamp;R w przypadku szkoleń z j. angielskiego i WiDaF z j. niemieckiego. Wszyscy uczestnicy przystąpią do egzaminu. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu otrzymają stosowne certyfikaty, określające poziom biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji językowych o 1 poziom i uzyskanie certyfikatów zewnętrznych, określących poziom biegłości językowej zgodnie z ESOKJ przez 90% uczestników- 208 kobiet i 170 mężczyzn

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.