Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

ZOSTAŃ RZEMIEŚLNIKIEM - Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe mistrza i czeladnika w 10 rynkowych zawodach kluczowych dla Regionalnych i Inteligentnych Specjalizacji Woj. Zach-Pom.

kategoria
nazwa beneficjenta
IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
wartość projektu
1 959 204,00 zł
dofinansowanie z UE
1 665 323,40 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
m. Szczecin
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt koncentruje się na podnoszeniu umiejętności oraz uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych (w 18 zawodach rzemieślniczych kluczowych dla Regionalnych i Inteligentnych Specjalizacji Woj. Zach-Pom) przez 400 (172K) osób dorosłych, dla których zostaną zrealizowane: a) pozaszkolne form kształcenia ustawicznego […](typ proj. 1 lit. „j” SOOP RPO WZ 2014-2020) b) doradztwo edukacyjno-zawodowe (typ proj. 1 lit. „k” SOOP RPO WZ 2014-2020) c) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia [..] prowadzące do zdobycia kwalifikacji mistrza lub czeladnika w (typ proj. 1 lit. „i” SOOP RPO WZ 2014-2020) W procesie kształcenia będą również wykorzystywane pozytywnie zwalidowane składowe produktu projektu innowacyjnego (Platforma flexicurity MiŚP) zrealizowanego w ramach PO KL (typ proj. 1 lit. „l” SOOP RPO WZ 2014-2020) Celem głów projektu będzie: „Nabycie do 31.07.2020, przez 380 (164K) osób w wieku powyżej 18 r.ż.,, nowych, rynkowych kwalifikacji mistrza/czeladnika w 18 zawodach, poprzez udział w kompleksowym wsparciu (pozaszkolnych formach kształcenia, doradztwie zawodowym i programie walidacji i certyfikacji efektów uczenia się) realizowanych przy ścisłej współpracy z pracodawcami, zapewniającemu podniesienie efektywności i rynkowości kształcenia zawodowego.”. Głównym rezultatem zaś„ Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia (osoby):380 (164K). W ramach projektu zostanie zrealizowanych zadanie: 1. Organizacja i realizacja wstępnej walidacji efektów uczenia uzyskanych przed przystąpieniem do projektu 2. Organizacja i realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego 3. Organizacja i realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego w tym szytych na miarę kursów realizowanych u pracodawców w rzeczywistych warunkach pracy 4. Ostateczna walidacja i certyfikacja prowadząca do uzyskania kwalifikacji mistrza i czeladnika w 18 zawodach

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.