Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek

nazwa beneficjenta
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
wartość projektu
12 708 915,11 zł
dofinansowanie z UE
9 478 141,54 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Zadania będące przedmiotem projektu obejmują budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodawki wraz z zagospodarowaniem przyległych ogólnodostępnych terenów, w tym wybranych miejskich przestrzeni podwórkowych w Gorzowie Wlkp. Głównym założeniem projektu, zgodnie z celem RPO LUBUSKIE 2020 Osi 9 w ramach Działania 9.2, jest nadanie nowych funkcji: społecznych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych poprzez utworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury obejmującej ciąg pieszo-rowerowy i zagospodarowanie przyległych ogólnodostępnych przestrzeni miejskich przyczyniając się kompleksowo do rozwoju obszaru zmarginalizowanego i ożywienia społeczno-gospodarczego miasta.Projekt pośrednio realizuje f. gospodarczą w wyniku utworzenia placu targowego (wydatek nkw.). Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na niwelowanie zdiagnozowanych problemów, ubóstwa w szczególności,iż powstaną dogodne warunki do aktywizacji i integracji społecznej zgodnie z założeniami interwencji EFS wynikającymi z Osi 6-8. Poczucie wspólnoty społecz. wzrośnie też dzięki organizowanym w ramach projektu działaniom promocyjnym. Poprzez zmniejszenie negatywnych sytuacji kryzysowych proj. przyczyni się do wzrostu atrakcyjności miasta w rezultacie prowadząc do podniesienia jakości życia mieszkańców i zrównoważ. rozwoju regionu. Projekt realizuje wskaźniki produktu i rezultatu: Liczba nowych funkcji na ob. zrewitalizowanym 5 Liczba utrzymanych miejsc pracy(EPC)1,5 Pow. obszarów objętych rewitalizacją 3,07ha Otwarta przestrzeń(…) na ob. miejskich 30735m2 Liczba projektów,w których sfinansowano koszty racjon. usprawnień dla os. z niepełnospr./Liczba obiektów dostosow. do potrzeb os.niepełn./Liczba wspartych obiektów infrastr. zlokalizowanych na rewitaliz. obszarach- 1 szt. Przedsięwzięcie jest skierowane do mieszkańców ob.zdegradowanego, miasta i MOF GW, regionu, turystów. Opis techn.-ekonomiczny produktów we wniosku pkt.D3 i Studium II.3.3. Projekt zgodny ze Strategią ZIT MOF GW-szerzej w

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.