Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

"Mieszkać Lepiej"

Name of the beneficiary
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
Project value
6 487 132,30 zł
Co-financing from the EU
2 289 541,56 zł
Voivodeship
lubuskie
County
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Przedmiotem inwestycji jest realizacja prac remontowo-budowlanych dot. 36 budynków oraz ich bezpośredniego otoczenia, w szczególności podwórek. Głównym celem proj. jest zmniejszenie zagrożenia ubóstwa (szeroko rozumiane ubóstwo uwzględniające sferę społeczną, kulturalną, rekreacyjną, turystyczną) na obszarach zdegradowanych. Cele proj. zgodne są z celami i założeniami dokumentów strategicznych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i wyższego rzędu. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby w zakresie infrastruktury społ. na terenie miasta Gorzów Wlkp, gdzie owa infrastruktury jest w złym stanie. Projekt przewiduje realizację następujących zadań: 1.Studium wykonalności 2.Przedsięwzięcia rewitalizacyjne dla wszystkich budynków objętych przedsięwzięciem 3.Promocja projektu 4.Wniosek o dofinansowanie W wyniku realizacji projektu zmodernizowane zostaną 36 budynki mieszkalne oraz 28 podwórek. Łączna powierzchnia obszarów objętych rewitalizacyjnych wyniesie 1,26 ha, natomiast otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich wyniesie 4941,24 m2. Liczba osób objętych procesem rewitalizacji wyniesie 27341. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wpłynie na poprawę stanu technicznego budynków objętych projektem oraz przestrzeni publicznych i półpublicznych zarówno przed budynkami jak i wewnątrz kwartałów. Rezultatem przeprowadzonej inwestycji będzie zahamowanie degradacji obszaru objętego projektem oraz integracja mieszkańców. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną nadane nowe funkcje tj. społeczne, rekreacyjne, gospodarcze, edukacyjne, kulturalne oraz turystyczne. W ramach proj. wyróżnia się następujące grupy docelowe: •Wspólnoty Mieszkaniowe objęte projektem oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC •Mieszkańcy wszystkich budynków przewidzianych do rewitalizacji •Mieszkańcy miasta Gorzowa Wlkp., Mieszkańcy MOF Gorzowa Wlkp. oraz inne osoby, na które oddziaływać będą efekty projektu •Turyści odwiedzający miasto Gorzów

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl