Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa budynku administracyjnego w Rogowie

nazwa beneficjenta
GMINA ROGÓW
wartość projektu
2 476 148,51 zł
dofinansowanie z UE
1 451 726,40 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Ochrona powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest budowa demonstracyjnego budynku spełniającego standardy budynku pasywnego, budynek będzie miał charakter administracyjno-biurowy, w budynku funkcjonował będzie GOPS, sala będzie wykorzystywana na posiedzenia Rady Gminy (sesje i komisje) – nieodpłatnie, dodatkowo w budynku zlokalizowane będzie archiwum Urzędu Gminy. Budynek zlokalizowany zostanie w miejscowości Rogów, w Gminie Rogów. Projekt obejmuje zastosowanie odpowiednich standardów budowlanych, instalacyjnych, które spełnią warunki zakwalifikowania obiektu jako budynku pasywnego i wpłyną w znacznym stopniu na poziom parametrów określających efektywność energetyczną budynku. Przyjęte wymagane maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych: — Ściany zewnętrzne 0,101 W/m2K, — Okna 0,800 W/m2K, — Podłoga na gruncie 0,081 W/m2K, — Drzwi 1,000 W/m2K. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową EU wyniesie 26,2 kWh/(m2rok). Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepło zaprojektowano pompę ciepła typu solanka – woda. Oświetlenie w projektowanym obiekcie zostanie zrealizowane przy pomocy opraw LED. W całym budynku funkcjonować będzie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Średnioroczna sprawność odzysku ciepła w wymienniku centrali wentylacyjnej wyniesie nie mniej niż 70%. Wartość liniowych współczynników strat ciepła mostków cieplnych wynosić będzie ?0,05 W/mK. W wyniku realizacji projektu nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o 4 tony równoważnika CO2/rok. Efektywność kosztowa projektu w odniesieniu do prognozowanej oszczędności energii wynosi ze wzoru 1 532 709,43 zł / 57,4 (ilość zaoszczędzonej energii) kWh/(m2 x rok) = 26 702,25. Zgodnie z przeprowadzoną charakterystyką energetyczną realizacja projektu doprowadzi do oszczędności energii do ogrzewania budynku na poziomie 57,4 kWh/(m2 x rok).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.