Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
tytuł projektu

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

nazwa beneficjenta
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
wartość projektu
76 655 563,64 zł
dofinansowanie z UE
55 046 989,21 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
warszawski zachodni
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
1.1. Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU Przedmiotowy Projekt dotyczy powstania Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Będzie to unikalny w skali Polski ośrodek badawczy, które umożliwiający prowadzenie interdyscyplinarnych badań w obszarach nauk społecznych, humanistycznych, medycznych oraz w obszarze nauk informatycznych i przyrodniczych. CEL PROJEKTU Cel główny Projektu to wzrost innowacyjności regionu Mazowsza oraz kraju, poprawa konkurencyjności regionu oraz zwiększenie transferu innowacji do regionalnej gospodarki poprzez zwiększenie możliwości wykonywania interdyscyplinarnych badań oraz umożliwienie korzystania środowisku naukowemu, przedsiębiorcom z nowoczesnej infrastruktury badawczej, wykorzystującej najnowsze technologie, w tym zwłaszcza informatyczne, multimedialne. ZAKRES PROJEKTU Zakres Projektu został podzielony na następujące etapy realizowane przez Wnioskodawcę: 1. Prace przygotowawcze. 2. Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. 3. Prace adaptacyjne na infrastrukturze konsorcjantów w zakresie dostosowania jej do potrzeb instalacji aparatury. 4. Zakup aparatury dla potrzeb konsorcjantów. 5. Budowa obiektów Centrum z infrastrukturą instalacyjną, przyłączami i z wyposażeniem wbudowanym. 6. Odbiory budynków Centrum przez służby administracyjno-państwowe – pozwolenie na użytkowanie obiektu. 7. Zagospodarowanie terenu związanego z inwestycją (zieleń, parkingi, mała architektura). 8. Zakup i montaż infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania Centrum oraz szkolenia. GRUPY DOCELOWE Na grupy docelowe realizacji Projektu, składają się: – Konsorcjum naukowe utworzone w celu realizacji Projektu; – inne uczelnie i jednostki badawcze w zakresie prowadzenia działalności badawczej; – przedsiębiorcy zainteresowani korzystaniem z infrastruktury badawczej oraz wszystkie podmioty zainteresowanie użyciem powstałej infrastruktury do celów prac B+R.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.