Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" w Gminie Michałowice - ETAP II

nazwa beneficjenta
GMINA MICHAŁOWICE
wartość projektu
1 907 096,50 zł
dofinansowanie z UE
1 164 082,58 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
pruszkowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt realizowany będzie w Gm. Michałowice, pow. pruszkowski (obręb 13 Reguły, dz. nr 627, 628/1, 628/3, 628/7, 628/8, 628/16). W wyniku realizacji projektu powstanie jeden parking typu „Parkuj i Jedź”. W sąsiedztwie przystanku WKD Reguły oraz UG Michałowice powstanie 114 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 5 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych i 1 miejsce przeznaczone do ładowania samochodów elektrycznych) oraz zadaszona wiata na rowery (45 miejsc, w tym 2 stanowiska do ładowania rowerów elektrycznych). Parking zostanie wyposażony w elem. jednolitego oznakowania parkingu „Parkuj i Jedź” dla WOF zgodnie z wymogami Księgi Znaku Towarowego P+R „Parkuj i Jedź” dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zostanie zamontowane niezbędne oświetlenie oraz monitoring. Teren zostanie uzupełniony o 16 ławek miejskich, w tym 4 z możliwością indukcyjnego ładowania telefonów (zasilanie fotowoltaiką). Inwestycja ma na celu usprawnienie działania systemu komunikacji zbiorowej (obsługa przystanku kolejowego WKD Reguły i Roweru Gminnego) przez poprawę dostępu do infrastruktury parkingowej dla podróżujących w systemie „Parkuj i Jedź”. Projekt przyczyni się również do zwiększenia wykorzystania transportu publicznego względem samochodowego, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenia poziomu hałasu. Celem nadrzędnym projektu, zgodnie z celem działania 4.3 RPO WM, jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego ze źródeł powierzchniowych oraz liniowych spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy. Beneficjentami ostatecznymi projektu będą mieszkańcy Gminy Michałowice. Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją (Etap II) inwestycji polegającej na budowie parkingów „Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice (Etap I). Realizacja I etapu budowy parkingu „Parkuj i Jedź” została już rozpoczęta i jest realizowany w partnerstwie z Miastem Pruszków i Miastem Piastó

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.