Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Modernizacja ogrzewania budynków wielorodzinnych z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej OZDOBA zlokalizowanych w Biskupcu, polegająca na instalacji niekonwencjonalnych źródeł ciepła: pomp ciepła powietrze-woda oraz systemu fotowoltaicznego DC

kategoria
nazwa beneficjenta
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OZDOBA
wartość projektu
4 292 241,21 zł
dofinansowanie z UE
3 466 350,11 zł
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olsztyński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
działanie
4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

W oparciu o przeprowadzoną analizę wariantów realizacji inwestycji, wybrano rozwiązanie, które wpłynie na osiągnięcie założonych celów. W tym celu skupiono się na ograniczonej liczbie istotnych i technicznie wykonalnych opcji, przy czym uzyskanie wartościowych wniosków wymagało wyjścia poza analizę czysto technicznych możliwości. Wybór najbardziej opłacalnego rozwiązania wiąże się z: -dostawa, montaż i uruchomienie wstawienie pomp ciepła z grzałką zasilaną z paneli fotowoltaicznych (PV). -realizacją projektu w oparciu o posiadane zasoby kadrowe. Projektuje się jako pomocnicze źródło ciepła: pompy ciepła typu powietrze-woda zasilane energią elektryczną o mocy 45 kW każda. W ramach planowanej modernizacji systemu, zaplanowano również wykorzystanie ogniw PV do produkcji energii elektrycznej zasilającej grzałkę podgrzewającej wodę w buforze o mocy 4,16 kW każda. Lokalizacja:ul.Ludowa46, 44, 26-34, 16-24, 6-14, 50, 52, 54; Żółkiewskiego15; Kopernika7; Mickiewicza6, 4, 14-16; Poznańska 9-11 w Biskupcu. Przyjęte rozwiązanie będzie współpracowało z dotychczasowym, przy czym udział źródeł niekonwencjonalnych będzie zmienny w ciągu roku–zależnie od rzeczywistych warunków zewnętrznych (temperatura i nasłonecznienie). Wybór wariantu realizacji projektu w powyższym zakresie zapewni osiągnięcie zakładanych celów i rezultatów niniejszego przedsięwzięcia. Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym regionu powiatu olsztyńskiego. Zakończenie Projektu przyczyni się do zmniejszenia ogólnych kosztów eksploatacji kotłowni w budynkach SM„OZDOBA”. Spółdzielnia stanie się przyjazna środowisku poprzez wykorzystanie OZE do ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Do najważniejszych problemów, jakie rozwiąże realizacja projektu możemy zaliczyć: -generowanie znacznych ilości zanieczyszczeń do powietrza; -pogarszający się stan infrastruktury lokalowej i sprzętowej; -konieczność ponoszenia wysokich kosztów eksploatacyjnych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.