Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
tytuł projektu

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap IV

nazwa beneficjenta
"WODOCIĄGI PŁOCKIE" SP. Z O. O.
wartość projektu
139 504 781,32 zł
dofinansowanie z UE
70 529 282,27 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m. Płock
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

W dniu 25 maja 2018 roku Spółka „Wodociągi Płockie” podpisała Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”. Głównym celem realizacji zadań wynikających z Projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Zgodnie z umową o dofinansowanie całkowity koszt Projektu wyniesie 139,5 mln. zł, a kwota dofinansowania z Funduszu Spójności nie przekroczy 70,5 mln zł.

Do dnia dzisiejszego Spółka  zakończyła realizację inwestycji:

  • Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ulicach 1-go Maja, Harc. Ant. Gradowskiego, ul. Ostatniej, F. Kobylińskiego, Al. P. Nowaka, ul. 3 Maja oraz w ul. Pięknej a także w ul. Tysiąclecia. Realizacja inwestycji prowadzona była w ramach 5 kontraktów z Wykonawcami i trwała w okresie od lipca 2015 roku do marca 2020 roku.  W wyniku realizacji inwestycji Spółka zmodernizowała łącznie 3,92 km sieci na łączna kwotę 22 052 564,15 zł netto.
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej. Łącznie wybudowano 1,35 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków jednorodzinnych w ulicy Chełmińskiej i ulicy Bałtyckiej (w tym około 664 m sieci wraz z przyłączami zrealizowano w ramach Projektu). „Wodociągi Płockie” poprzez realizację zadania umożliwiły korzystanie ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej około 40 mieszkańcom osiedla Borowiczki. Powyższe przyczynia się do zniwelowania zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikającego z odprowadzenia z terenów prywatnych do gruntu ścieków o parametrach niezgodnych z przepisami krajowymi i przepisami Unii Europejskiej.

Aktualnie Spółka realizuje kolejne kontrakty będące przedmiotem Umowy o dofinansowanie Projektu:

  • Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1. Prace realizowane są w formule zaprojektuj i wybuduj. W dniu 27 czerwca 2019 roku podpisano umowę z  Wykonawcą na kwotę 20 950 583,50 zł netto. Prace będą trwały do 28 lutego 2021 roku i będą polegały na wciągnięciu do kanału specjalnego rękawa z tkaniny poliestrowej o strukturze filcu nasączonego żywicą poliestrową, który będzie utwardzany czynnikiem tj. gorąca woda lub para, możliwe jest również zastosowanie rękawa z tkaniny włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową utwardzanego promieniami UV. W wyniku realizacji zostanie zmodernizowane 7,75 km sieci.
  • Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych C, D, G2. Zakres robót będzie realizowany w latach 2020-2022. W dniu 10 grudnia 2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 29 388 980,40 zł netto. Prace realizowane są w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz w  technologii podobnej jak w przypadku modernizacji kolektorów A, B, G1.  W wyniku realizacji zostanie zmodernizowane 8,09 km sieci.
  • Przebudowa rurociągów wody surowej DN800 oraz DN500 z ujęcia wody powierzchniowej „Grabówka” metodą bezwykopową w Płocku. W dniu 11 lutego 2020 roku wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy. Planowana realizacja umowy – od kwietnia 2020 roku do  30 września 2021 roku. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy metodą bezwykopową istniejących rurociągów wody surowej DN500 i DN800 od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej w Płocku do pompowni wody I stopnia na ujęciu wody „Grabówka” w Płocku przy ul. Grabówka 28a wraz z renowacją komór wodociągowych oraz z przełączeniem rurociągu z ujęcia wody „Borowiczki”.

Ponadto w ramach projektu  planowana jest realizacja  poniższych zadań, tj.:

  • Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku (planowany okres realizacji 2020 r. – 03.2022 r.).
  • Przebudowa przepompowni „Andoria” przy ul. Mazowieckiej w Płocku (planowany okres realizacji 12.2021 r. – 06.2023 r.).
  • Likwidacja lagun osadowych na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie (planowany okres realizacji 01.2021 r. – 05.2023 r.)
  • Budowa wodociągu DN450 przy ul. Wyszogrodzkiej i Al. Piłsudskiego w Płocku (planowany okres realizacji 09.2021 r. – 10.2022 r.).
  • Przebudowa wodociągu magistralnego DN600 do osiedla „Podolszyce” metodą bezwykopową w Płocku (planowany okres realizacji 13.03.2022 r. – 30.06.2023 r.).

 

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.