Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia

kategoria
nazwa beneficjenta
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.
wartość projektu
289 696 302,31 zł
dofinansowanie z UE
116 837 137,67 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdynia
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Projektowany Terminal Promowy w Gdyni, zlokalizowany będzie przy Nabrzeżu Polskim, w granicach Morskiego Portu w Gdyni. Nabrzeże Polskie stanowi część obudowy Basenu IV i sąsiaduje z Nabrzeżami Rotterdamskim i Fińskim. Zostało zbudowane w latach 1927/28 i przebudowane w latach siedemdziesiątych. Z obszarem objętym projektem bezpośrednio sąsiaduje obiekt Starego Dworca Morskiego, wpisany do rejestru zabytków woj. pomorskiego. Główny teren inwestycji ma powierzchnię ok. 7 ha. Dostępność komunikacyjna zapewniona jest od strony południowej za pomocą zjazdów z ulicy Polskiej. Terminal promowy będzie miał również bezpośredni dostęp do intermodalnego terminala kolejowego, który został wybudowany w II strefie Nabrzeża Polskiego w ramach projektu „Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego we wschodniej części Portu Gdynia”. Zakłada się, że dzięki tej dostępności na terminalu promowym odbywać się będzie przeładunek kolejowych naczep intermodalnych.

Rozwiązania przestrzenne i wyposażenie projektowanego Terminalu Promowego umożliwiać będą obsługę transportu promowego w systemie dwupoziomowym na jednym stanowisku promowym oraz obsługę ruchu pasażerskiego. Ruch pasażerski obsługiwany będzie z galerii pasażerskiej łączącej Budynek Terminalu ze stanowiskiem promowym.W rejonie placu przed budynkiem terminalu projektuje się place postojowe i perony do obsługi komunikacji publicznej dla pasażerów w tym m.in.: miejsca postojowe dla taksówek, minibusów, autokarów i autobusów komunikacji miejskiej oraz dla dowozu prywatnego, np. parking Kiss&Ride.Nowy terminal promowy połączony będzie z międzynarodowym układem komunikacyjnym poprzez autostradę A1, wykorzystując następujący układ ulic i tras: ul. Polska – ul. Janka Wiśniewskiego – Trasa Kwiatkowskiego – Obwodnica Trójmiasta – autostrada A1.

Oto cele, do których realizacji przyczynia się projekt:

Budowa terminalu jest projektem o strategicznym znaczeniu dla społeczno‐gospodarczego rozwoju kraju i regionu a także dotyczy realizacji zadań publicznych.

Inwestycja przyczyni się do rozwoju połączeń typu „autostrady morskie” i będzie komplementarna z zakończonym niedawno projektem „Autostrada Morska Gdynia – Karlskrona”. Zaoferowana będzie pełna dostępność transportowa do portu jako warunek rozwoju multimodalnej platformy logistycznej. Gdynia jest węzłem bazowym sieci TEN-T i portem Kategorii A. Miejsce Portu Gdynia jest związane, między innymi, z rolą jaką będzie odgrywał w Korytarzu Bałtyk-Adriatyk, jednym z 9 kluczowych Transeuropejskich Korytarzy Transportowych sieci TEN-T.

Nowy terminal zostanie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie kolejowego terminalu intermodalnego i będzie miał zapewniony efektywny dostęp drogowy.

Istotne jest również, że w ramach inwestycji wybudowane zostaną punkty odbioru ścieków statkowych oraz zasilania statków w energię elektryczną z lądu wraz z niezbędną infrastrukturą.

Wszystko to stworzy możliwości obsługi znacznie większych, wchodzących na rynek żeglugowy, promów pasażerskich: dł. ok. 245 m, szer. ok. 30 m, wys. ok. 50 m, zanurzenie ok. 6,7 m, GT ok. 64.000. Przewiduje się podwyższenie zdolności przeładunkowej Portu w zakresie obsługi przewozów ro-ro i promowych do 9,7 mln t. Także utrzymanie przez Port Gdynia uniwersalnego charakteru portu i posiadanych przewag rynkowych i dalszy zrównoważony rozwój na głównych bałtyckich rynkach ładunkowych: kontenerowym, ro-ro, w tym promowym. Stworzone zostaną możliwości pozyskania znaczących obrotów tranzytowych.

Na terenie nowego terminalu promowego, który, tak jak cały Port Gdynia, znajduje się w zasięgu morskiego przejścia granicznego w Gdyni (ustalonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.06.2001r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. nr 62 poz. 632)), utworzone zostanie stanowisko do kontroli granicznej i celnej samochodów ciężarowych przeładowywanych na terenie Portu Gdynia. Będzie to jedyne takie stanowisko na terenie portu. W momencie gdyby terminal zaczął obsługiwać trasy spoza ruchu wewnętrznego UE, wówczas zakłada się, że na terenie terminalu utworzony zostanie punkt kontroli granicznej.

Projekt przyczyni się do realizacji celu Strategicznych Wytycznych Wspólnoty „poprawa atrakcyjności państw członkowskich, regionów i miast poprzez poprawę dostępności, zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu usług i zachowanie ich potencjału środowiskowego”.

Przedmiotowy projekt jest wskazany w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) (dalej SRT) w pkt 7.3.3. „Lista projektów morskich” pod pozycją 12 oraz w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych pod pozycją nr 3.2-7 i będzie realizować zawarte tam cele.

Obejmuje on zarówno cele ogólne, główne UE, określone w Strategii Europa 2020, Białej Księdze Transportu (w tym w szczególności stworzenie do 2030 r. w pełni funkcjonalnej, ogólnounijnej, multimodalnej sieci bazowej TEN-T, co przyczyni się do utworzenia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych), KPR (Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020) oraz w Strategii Rozwoju Transportu), jak też cel strategiczny, transportowy, założony w SRT, dotyczący stworzenia nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej, poprawy sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym oraz zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności.

Natomiast w szczególności, spełniać będzie cel operacyjny, jakim jest uzupełnienie sieci TEN-T. Jeśli chodzi o przewozy towarowe, budowa nowego terminalu przyczyni się do najistotniejszej obecnie poprawy jakości i niezawodności usług, w tym zwiększenia prędkości handlowych, obsługi statków i zapewnienia odpowiednich parametrów infrastruktury oraz obniżenia kosztów dostępu do infrastruktury i stabilnej polityki taryfowej.

 

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.