Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.

category
Name of the beneficiary
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
Project value
2 766 582,48 zł
Co-financing from the EU
2 246 045,18 zł
Voivodeship
lubuskie
County
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
3.2. Efektywność energetyczna
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej na obszarze Gorzowa Wlkp. poprzez optymalizację gospodarki energetycznej budynku przy ul.Walczaka 1, którego użytkownikiem jest Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Gorzowie Wlkp.Zgodnie z opracowanym audytem energetycznym przeprowadzenie termomodernizacji jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek Stowarzyszenia-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy,Środowiskowy Dom Samopomocy i Ośrodek Wczesnej Interwencji.Przewiduje się wykonanie następujących robót:docieplenie przegród pionowych i poziomych (ścian zewnętrznych i stropu nad ostatnią kondygnacją), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację źródeł ciepła– moderniz. sieci wewnętrznej CO i CWU oraz montaż wentylacji mechanicznej VHR, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynku i wpłynie na redukcję emisji gazów cieplarnianych, wyrażoną w tonach równoważnika CO2/rok w Studium pkt.II 3.6. Projekt realizuje cele RPO LUBUSKIE 2020 w Osi 3. wpisując się w cel Działania 3.2, jakim jest zwiększona efektywność energetyczna budynków. Wprowadzenie usprawnień termomodernizacyjnych doprowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię budynków objętych projektem o 388 428,89 kWh/rok. W rezultacie nastąpi obniżenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza i CO2, poprawa jakości powietrza i warunków życia grupy docelowej-społeczności MOF GW. Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią ZIT MOF GW.-PI 2.1,odpowiadając na problemy określone w Dz.2.1.1- zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w MOF GW, przyczyniając się do uzyskania określonych w niej wskaźników produktu i rezultatu. Kontynuuje wcześniejsze przedsięwzięcia, jednocześnie wykazując potencjał rozwojowy. Efekty realizacji projektu oddziaływać będą na cały obszar MOF GW. pod względem zmniejszenia zanieczyszczeń oraz udostępniania ulepszonej infrastruktu[.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl