Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - III etap

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
wartość projektu
4 513 185,88 zł
dofinansowanie z UE
3 834 061,78 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
3.2. Efektywność energetyczna
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego poprzez optymalizację gospodarki energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wlkp. Przewiduje się wykonanie następujących robót:wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem, ocieplenia natryskowego ścian fundamentowych i piwnicznych pianką poliuretanową izolacji termicznej systemowej, natryskowej dachu – pianką poliuretanową, izolacji termicznej podłogi sali gimnastycznej styropianem, modernizacji instalacji c.o., montażu instalacji wentylacji mechanicznej z funkcją chłodzenia, wymiany stolarki otworowej na PCV z nawiewnikami oraz wymiany oprawy oświetleniowe na nowe typu LED i odtworzenie instalacji odgromowej, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynku i wpłynie na redukcję emisji gazów cieplarnianych, wyrażoną w tonach równoważnika CO2/rok w Studium pkt.II 3.6. Projekt realizuje cele RPO LUBUSKIE 2020 w Osi 3. wpisując się w cel Działania 3.2, jakim jest zwiększona efektywność energetyczna budynków. Wprowadzenie usprawnień termomodernizacyjnych doprowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię budynków objętych projektem o 1 111 083 kWh/rok. W rezultacie nastąpi obniżenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza i CO2, poprawa jakości powietrza i warunków życia grupy docelowej-społeczności MOF GW. Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią ZIT MOF GW.-PI 2.1,odpowiadając na problemy określone w Dz.2.1.1- zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w MOF GW, przyczyniając się do uzyskania określonych w niej wskaźników produktu i rezultatu. Kontynuuje wcześniejsze przedsięwzięcia, jednocześnie wykazując potencjał rozwojowy. Efekty realizacji projektu oddziaływać będą na cały obszar MOF GW. pod względem zmniejszenia zanieczyszczeń oraz udostępniania ulepszonej infrastruktury społeczności ze wszystkich powiązanych funkcjonalnie gm[.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.