Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok – etap I: zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku

nazwa beneficjenta
GMINA SANTOK
wartość projektu
494 439,89 zł
dofinansowanie z UE
375 297,11 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt realizowany przez Gminę Santok zakłada zagospodarowanie przestrzeni grodziska w miejscowości Santok poprzez stworzenie ścieżki edukacyjnej wraz z elementami małej architektury oraz ogrodzeniem. Celem głównym projektu jest stworzenie przestrzeni do aktywizacji społeczno-gospodarczej na obszarach zmarginalizowanych sołectwa Santok.Do grup docelowych przedmiotowej inwestycji zaliczono mieszkańców Sołectwa Santok, przedsiębiorców, turystów, Gminę Santok. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: dokumentacje projektową, studium wykonalności, roboty budowlane oraz zakup elementów małej architektury, nadzór inwestorski oraz promocja projektu. Zrealizowanie założeń projektu stanowiącego przedmiot niniejszej dokumentacji umożliwi osiągnięcie następujących wskaźników produktu: • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]; – 7,89 ha • Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana w obszarach miejskich [m2] – 0 m2 Wskaźniki horyzontalne: • Liczba utrzymanych miejsc pracy: 1 o Liczba utrzymanych miejsc pracy kobiet (EPC): 0; o Liczba utrzymanych miejsc pracy – mężczyźni: 1. • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.): 1; Wskaźniki rezultatu: • Liczba nowych funkcji na obszarze zrewitalizowanym [szt.]; – 6 szt. • Liczba osób objętych procesami rewitalizacyjnymi [osoby] – 832 osoby. Cele zostaną osiągnięte dzięki zagospodarowaniu przestrzeni grodziska w Santoku. Projekt jest zgodny ze Strategią ZIT MOF GW – działanie 2.3.1.Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej obszarów mająca na celu przywrócenie i/lub nadanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom. […]

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.