Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok – etap I: zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku

Name of the beneficiary
GMINA SANTOK
Project value
494 439,89 zł
Co-financing from the EU
375 297,11 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt realizowany przez Gminę Santok zakłada zagospodarowanie przestrzeni grodziska w miejscowości Santok poprzez stworzenie ścieżki edukacyjnej wraz z elementami małej architektury oraz ogrodzeniem. Celem głównym projektu jest stworzenie przestrzeni do aktywizacji społeczno-gospodarczej na obszarach zmarginalizowanych sołectwa Santok.Do grup docelowych przedmiotowej inwestycji zaliczono mieszkańców Sołectwa Santok, przedsiębiorców, turystów, Gminę Santok. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: dokumentacje projektową, studium wykonalności, roboty budowlane oraz zakup elementów małej architektury, nadzór inwestorski oraz promocja projektu. Zrealizowanie założeń projektu stanowiącego przedmiot niniejszej dokumentacji umożliwi osiągnięcie następujących wskaźników produktu: • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]; – 7,89 ha • Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana w obszarach miejskich [m2] – 0 m2 Wskaźniki horyzontalne: • Liczba utrzymanych miejsc pracy: 1 o Liczba utrzymanych miejsc pracy kobiet (EPC): 0; o Liczba utrzymanych miejsc pracy – mężczyźni: 1. • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.): 1; Wskaźniki rezultatu: • Liczba nowych funkcji na obszarze zrewitalizowanym [szt.]; – 6 szt. • Liczba osób objętych procesami rewitalizacyjnymi [osoby] – 832 osoby. Cele zostaną osiągnięte dzięki zagospodarowaniu przestrzeni grodziska w Santoku. Projekt jest zgodny ze Strategią ZIT MOF GW – działanie 2.3.1.Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej obszarów mająca na celu przywrócenie i/lub nadanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom. […]

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl