Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE DMOSIN

nazwa beneficjenta
GMINA DMOSIN
wartość projektu
2 078 758,79 zł
dofinansowanie z UE
1 361 361,78 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Ze względu na stwierdzone straty energii i zanieczyszczenie środowiska na terenie Gminy Dmosin jako cel główny projektu określono poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Dmosin poprzez termomodernizację Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie (ZSS), co nastąpi dzięki zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej. Korzyścią będzie obniżenie kosztów eksploatacji budynków ZSS, poprawa komfortu przebywania w budynkach ZSS oraz poprawa jakości powietrza. Decyzja o realizacji projektu została poprzedzona opracowaniem audytu energetycznego, dzięki któremu został wybrany najkorzystniejszy wariant wykonania prac obejmujący następujące zadania: – roboty budowlane, w tym m.in. docieplenia ścian, stropu, stropodachu i dachu, wykonanie elewacji, wymiana 29 szt. okien wraz z nawiewnikami, montaż 96 szt. nawiewników, wymiana 6 szt. drzwi, wykonanie izolacji pionowej na ścianach zewnętrznych, opaski wokół budynku gimnazjum i robót towarzyszących oraz wymiana pokrycia dachu budynku gimnazjum. – roboty elektryczne, w tym m.in.: zasilenie w energię elektryczną. główny wyłącznik prądu, tablice zabezpieczeń, instalacja uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa, instalacje elektryczne, oprawy oświetleniowe (m.in. wymiana opraw oświetlenia ogólnego oraz ewakuacyjnego i awaryjnego – 456 szt.),ochrona przeciwprzepięciowa – roboty sanitarne – w tym m.in. wymiana ogrzewania na opalane peletami (OZE) – instalacja 3 szt. kotłów (pracujących równolegle na potrzeby c.o. i c.w.u.) stanowiących jedno źródło ciepła, instalacja liczników c.o. i c.w.u. Pozostałe zadania: Dokumentacja projektowa i aplikacyjna, nadzór inwestorski i promocja. Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost efektywności energii końcowej o 52,69%, energii pierwotnej o 83,06%, redukcja emisji pyłu PM 10 i PM 2,5 o 552,92%. Grupą docelową projektu są uczniowie i pracownicy ZSS w Dmosinie oraz mieszkańcy Gminy.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.