Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO CHEŁM
wartość projektu
20 487 080,90 zł
dofinansowanie z UE
14 333 755,59 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
chełmski
m. Chełm
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
5.4. Transport niskoemisyjny
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest: ograniczanie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego. Cel główny będzie możliwy do osiągnięcia poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, tj.: ograniczenie emisji CO2 pojazdów drogowych, stworzenie efektywnego systemu zrównoważonej mobilności, rozwój niezbędnej infrastruktury w zakresie systemu rowerów miejskich i gminnych, tworzenie nowego systemu transportowego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników komunikacji miejskiej, budowę ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt obejmuje działania: opracowanie dokumentacji technicznej (wspólna ścieżka rowerowa), prace studyjno – koncepcyjne (w tym również: opracowanie wspólnego studium wykonalności, aktualizacja kosztorysów inwestorskich, opracowanie dokumentacji środowiskowej), zakup taboru (3 szt.), system roweru miejskiego i gminnego (17 stacji, 170 rowerów, elementy zapasowe), przebudowa parkingów (elementy infrastruktury drogowej), powstanie węzła przesiadkowego, budowa ścieżki rowerowej, ciągu pieszego i pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 844 relacji Chełm – Hrubieszów, budowa ścieżek rowerowych, promocja projektu. Unowocześnienie infrastruktury, transportowej i komunikacyjnej podniesie atrakcyjność i konkurencyjność regionu. Przedsięwzięcie przyczyni się również do polepszenia warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji gazów. Kluczowym rezultatem przedmiotowego projektu będzie: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 0,18 Tony równoważnika CO2.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.