Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA SZCZEBRZESZYN
wartość projektu
1 531 766,71 zł
dofinansowanie z UE
669 684,60 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
zamojski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
7.3. Turystyka przyrodnicza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu w dolinie rzeki Wieprz w m. Szczebrzeszyn i obejmuje budowę 0,96 km ścieżki pieszo – rowerowej (w tym niezbędne zagospodarowanie terenu) wraz z 2 miejscami obserwacji przyrodniczej. W ramach zakresu planuje się także montaż monitoringu wizyjnego z zasilaniem fotowoltaicznym, liczników gości, ICT – turystycznej aplikacji mobilnej oraz witryny www. Obiekty będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. Projekt jest kompleksową odpowiedzią na zidentyfikowane przez interesariuszy potrzeby i problemy wynikające z braku ich zaspokojenia. Inwestycja zapewni właściwą obsługę mieszkańców i turystów, uporządkuje komunikację, zapewni miejsca wypoczynku z atrakcjami, dostarczy stosownej informacji, wprowadzi poczucie bezpieczeństwa udostępni i uporządkuje miejsce przyrodniczo cenne – w dolinie meandrującej rzeki Wieprz. Inwestycja ma na celu wsparcie wzrostu gospodarczego poprzez ochronę, promowanie i rozwój turystycznych walorów przyrodniczych, zwiększenie dostępności tych walorów i poprawę ich atrakcyjności turystycznej. Realizacja projektu oznacza wypełnienie potrzeb społeczności lokalnej, wywiązanie się z realizacji zadania własnego przez gminę, a jednocześnie zbudowanie zachęty do wzmożonego ruchu turystycznego, a tym samym podstaw przyszłego rozwoju gospodarczego. Docelową grupę interesariuszy tworzą głównie społeczność lokalna, turyści i przedsiębiorcy. Do efektów realizacji projektu zaliczono wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin, pośredni wzrost zatrudnienia, przystosowanie obszaru do obsługi osób niepełnosprawnych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.