Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
tytuł projektu

Zakup wyposażenia laboratorium Badań Emisji Lotnych Związków Organicznych oraz Powłok Adhezyjnych szansą na podniesienie innowacyjności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa F. H. „BARWA”

nazwa beneficjenta
FIRMA HANDLOWA BARWA JAROSŁAW CZAJKOWSKI
wartość projektu
1 042 527,16 zł
dofinansowanie z UE
381 412,38 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
m. Kielce
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie
1.2. Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest wsparcie działalności B+R F. H. „BARWA” poprzez zakup wyposażenia laboratorium Badań Emisji Lotnych Związków Organicznych oraz Powłok Adhezyjnych, co poskutkuje podniesieniem innowacyjności przedsiębiorstwa. Zakupiona aparatura naukowo-badawcza podniesie również konkurencyjność firmy na rynku polskim oraz europejskim. Ponadto dzięki zakupionej aparaturze zwiększy się liczba badań, w tym badań, które nie były prowadzone wcześniej. ZAKRES PROJEKTU obejmuje zakup 15 pozycji aparatury naukowo-badawczej niezbędnej w prowadzeniu prac B+R w laboratorium F. H. „BARWA”. Wskaźniki, które zostaną osiągnięte: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw(dotacje) (CI 6) 466 170,68 zł., L. przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) 1,00, L. przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) 1,00, L. przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) 1,00, L. wspartych laboratoriów badawczych 1,00, L. realizowanych prac B+R 2,00, L. realizowanych projektów B+R 1,00, L. wprowadzonych innowacji produktowych 2,0, Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) 2,0, L. dokonanych zgłoszeń patentowych 1,0, L. projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej 1,0, Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej 1,00. Projekt jest zgodny z celem Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka RPO WŚ 2014 – 2020 – „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”. Projekt jest zgodny z Celem Działania 1.2 – Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Wnioskodawca współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami z województwa świętokrzyskiego oraz wspiera ich aktywność B+R. Projekt wpisuje się w inteligentną specjalizację województwa świętokrzyskiego – „Przemysł metalowo-odlewniczy”.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.