Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

PROJEKT "E-KREW - INFORMATYZACJA PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI ORAZ ROZWÓJ NADZORU NAD KRWIOLECZNICTWEM"

nazwa beneficjenta
CENTRUM E-ZDROWIA
wartość projektu
92 796 914,64 zł
dofinansowanie z UE
78 534 028,86 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
działanie
2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt e-Krew wpisuje się w Działanie 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, gdzie planowane do wprowadzenia usługi elektroniczne zwiększą dostępność świadczeń dla obywateli, a także ich jakość oraz efektywność. Opracowywanie założeń, formuły realizacji i zakresu Projektu poprzedzone zostało analizą potrzeb i oczekiwań interesariuszy w zakresie wymagań związanych z usprawnieniem procesów pobierania krwi od Dawców I wydawania krwi do PWDL z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Zgłoszone potrzeby interesariuszy zostały przyporządkowane do głównych grup odbiorców Projektu:• Potencjalni dawcy krwi,• Dawcy krwi, • PWDL,• CKiK,• Instytucje nadzorujące system publicznej służby krwi: MZ, NCK, IHiT. W ramach Projektu e-Krew zostanie zbudowany system informatyczny umożliwiający wsparcie idei realizacji przedsięwzięcia oraz zidentyfikowanych potrzeb interesariuszy poprzez udostępnienie poniższych e-usług dla procesów biznesowych podmiotów publicznej służby krwi:• eU.01 Planowanie wizyty; • eU.02 Profilowana informacja;• eU.03 Uzyskanie zaświadczenia;• eU.04 Złożenie deklaracji o wycofaniu donacji;• eU.05 Zamówienie krwi;• eU.06 Zgłoszenie reklamacji;• eU.07 Zgłoszenie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach;• eU.08 Uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”;• eU.09 Konsultacje immunohematologiczne;• eU.10 Wgląd do historii badań immunohematologicznych;• eU.11 Zwrot krwi lub jej składników; • eU.12 Obsługa rejestracji wizyty i dawcy; • eU.13 Kwalifikacja i odebranie donacji; • eU.14 Zlecenie badań i generowanie wyników. W ramach Projektu powstaną dwa zestawy e-usług skierowanych do różnych użytkowników. Usługi A2B skierowane do podmiotów leczniczych i CKiK oraz usługi A2C skierowane do dawców, oraz kandydatów na dawców. W ramach realizacji Projektu planowana jest również integracja Systemu e-Krew z systemami Partnerów w zakresie „części szarej” – systemy administracyjne Partnerów Projektu obsługujące m.in. finanse, księgowość, kadry, płace.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.