Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY STRYKÓW

nazwa beneficjenta
GMINA STRYKÓW
wartość projektu
1 169 782,00 zł
dofinansowanie z UE
619 818,46 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

PRZEDMIOTEM REALIZACJI PROJEKTU JEST INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA TERMOMODERNIZACJI 3 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE STRYKÓW CELEM REALIZACJI PROJEKTU JEST POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 3 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY STRYKÓW. CEL TEN ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ OBNIŻENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO I ENERGIĘ CO W ZNACZNYM STOPNIU PRZEŁOŻY SIĘ NA OBNIŻENIE ZUŻYCIA PALIW KONWENCJONALNYCH I W KONSEKWENCJI SPOWODUJE OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA ODPOWIEDZIALNYCH ZA POWSTAWANIE ZJAWISKA TZW. NISKIEJ EMISJI ORAZ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH. ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE 1. ROBOTY BUDOWLANE: • OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. • OCIEPLENIE DACHÓW. • OCIEPLENIE PODŁÓG NA GRUNCIE. • WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. • MODERNIZACJA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PRZYGOTOWANIA C.W.U. ORAZ WENTYLACJI. • MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA BARDZIEJ EFEKTYWNE. • MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKÓW. 2. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM (NADZÓR INWESTORSKI) 3. PROMOCJĘ PROJEKTU W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU W BUDYNKACH OBJĘTYCH ZADANIEM POPRAWIE ULEGNĄ WARUNKI PRZEBYWANIA JEGO UŻYTKOWNIKÓW. W WYNIKU PLANOWANYCH DZIAŁAŃ MODERNIZACYJNYCH POPRAWIE ULEGNIE KOMFORT CIEPLNY W POMIESZCZENIACH. PRZYCZYNI SIĘ TO DO ZMNIEJSZENIA ZACHOROWALNOŚCI WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW. NIEWĄTPLIWIE, POPRAWA JAKOŚCI INFRASTRUKTURY BĘDZIE MIAŁA TAKŻE POZYTYWNY WPŁYW NA POPRAWĘ KOMFORTU PRACY I NAUKI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W OBIEKTACH OBJĘTYCH PROJEKTEM. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z BUDYNKÓW BĘDĄ MOGŁY NAOCZNIE SPRAWDZIĆ W JAKI SPOSÓB FUNKCJONUJĄ NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE, KTÓRYCH WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE ZOSTAŁ OGRANICZONY DO MINIMUM. POTENCJALNĄ GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ UŻYTKOWNICY OBIEKTÓW. JAKO INTERESARIUSZY PROJEKTU MOŻNA WYMIENIĆ MIESZKAŃCÓW GMINY STRYKÓW, WŁADZE SAMORZĄDOWE, PRZEDSIĘBIORCÓW I INNE INSTYTUCJE Z TERENU GMINY.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.