Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Kompleksowa pomoc medyczna dla osób po przebytym udarze, z afazją, niedowładem ocenionym w skali Barthel 0-60 oraz wymagającymi pielęgniarskiej opieki długoterminowej z innych przyczyn.

nazwa beneficjenta
SPOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
962 937,50 zł
dofinansowanie z UE
818 496,88 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
pabianicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Głównym celem projektu jest zapewnienie specjalistycznych usług medycznych z zakresu opieki pielęgniarskiej (długoterminowej) w domu osobom niesamodzielnym oraz usprawnienie ruchowe w/w osób. Kryterium kwalifikacji do udziału w projekcie jest osiągnięcie 0-60 pkt. w skali Barthel. Pierwszeństwo przyjęcia do projektu będą miały osoby z niższą punktacją w skali Barthel oraz osoby po przebytym udarze. Niestety specjalistyczna pomoc medyczna nie zawsze jest dostępna, lub jest dostępna w ograniczonym, niewystarczającym wymiarze. To prowadzi do coraz głębszej zależności i stopniowego wykluczenia społecznego zarówno samych chorych jak i ich opiekunów. Uczestników projektu będziemy szukać wśród osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i starszych. Projekt ma zapewnić poprawę dostępności do najpotrzebniejszych tym grupom usług medycznych. Dostęp do udzielanej pomocy mają zarówno kobiety jak i mężczyźni w równym stopniu ponieważ płeć nie ma żadnego wpływu na uczestnictwo w projekcie. Podstawowym kryterium uczestnictwa w projekcie jest stan zdrowia opisany skalą Barthel. Jednocześnie usuwamy podstawową barierę w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ponieważ cały proces rekrutacji odbywać się będzie w domu uczestnika projektu a zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie będzie telefoniczne. Do uczestników dotrzemy sprawdzonymi kanałami (POZ, szpital, PCPR). W projekcie chcemy połączyć pracę pielęgniarki, fizjoterapeuty oraz logopedy. Spowoduje to szybszy powrót do zdrowia, usprawnienie ruchowe oraz usprawnienie komunikacji (istotne dla udarowców). Tak szerokie zaangażowanie różnych specjalistów w środowisku chorego i znaczna intensywność świadczeń powoduje, że założenia projektu którymi jest dostarczenie usług zdrowotnych zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami zakończy się sukcesem. Pomoże to w odzyskaniu zdrowia podopiecznym oraz poprawie jakości ich życia. Personel natomiast zyska unikalne doświadczenie, które wykorzysta w pracy po zakończeniu projektu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.