Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Opieka na piątkę

nazwa beneficjenta
AKADEMIA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wartość projektu
969 240,00 zł
dofinansowanie z UE
823 854,00 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
łódzki wschodni
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Cel:Wzrost dostępności do kompleksowych usł.medyczno-opiekuńczych dla 24(17K/7M)os.niesamodzielnych oraz podniesienie wśród 24(17K/7M)opiekunów faktycznych os.niesamodzielnych umiej.pielęgnacji i wspierania os.niesamodzielnych zamieszkujących na terenie ŁOM-m.Łódź i pow.łódzkiego wschodniego w okresie 1.8.2018-30.6.2020r. GD:os.fiz.zamieszkałe w roz.przepisów KC,na obszarze ŁOM, tj.:Miasto Łódź lub pow.łódzki wschodni,w tym bezpośrednio korzystające z interwencji EFS,w tym: -os.niesamodzielne-24os.(17K/7M)pełnoletnich,pow.18 r.ż.za osobę niesamodzielną uznana zostanie os.,która ze względu na podeszły wiek,zły stan zdrowia lub wady wrodzone nie może zaspokajać swoich podst.potrzeb życiowych i wymaga stałej opieki. -otoczenie os.niesamodzielnych-24opiekunów faktycznych(17K/7M)członków rodziny os.niesamodzielnej. Typ projektu:rozwój usł.medyczno-opiekuńczych dla os.zależnych lub niesamodzielnych, w tym os.starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności(tylko usł.zdrowotne). Zadania: Działania z zakr.deinstytucjonalizacji opieki med.nad os.niesamodzielnymi-wsparcie pielęgniarki i opiekuna med.dla 24UP Działania z zakr.deinstytucjonalizacji opieki med/nad os/niesamodzielnymi-wsparcie fizjoterapeuty dla 8UP Wsparcie szkol.dla otoczenia os.niesamodzielnych-24 opiekunów faktycznych Rezultaty: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych – 3 Usługi w proj.świadczone w sposób: a)zindywidualizowany(dostosowany do potrzeb i możliwości danej os.)oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odp.życiu w środowisku domowym i rodzinnym; b)umożliwiający odbiorcom tych usł.kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami,które ich dotyczą; czapewniający,że odbiorcy usł.nie są odizolowani od ogółu społ.lub nie są zmuszeni do mieszkania razem; d)gwarantujący, że wymagania org.zw.ze świadczeniem danej usł.nie mają pierwszeństwa przed ind.potrzebami osoby z niej korzystającej.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.