Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów.

nazwa beneficjenta
PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
2 038 075,20 zł
dofinansowanie z UE
1 732 363,92 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
pabianicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

PCM Sp zoo w Pabianicach jako podmiot uprawniony do wykonywania dział.leczniczej na mocy obowiązującego prawa realizując projekt podejmie działania zgodne z celem strategicznym rozwoju ŁOM określonym w Strategii ZIT tj: „Rozwój nowoczesnego kapitału ludzkiego oraz silnego informacyjnego społeczeństwa”. Działania skierowane będą do osób niesamodzielnych zamieszkałych w rozumieniu KC na obszarze ŁOM tj: pow. pabianickiego. Wnioskodawca w szczególności zapewni działania związane z długoterminową opieką domową nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarską opiekę długoterminową (dla osób które otrzymały 60 pkt. lub mniej w skali Barthel). Ponadto realizowane będzie wsparcie psychologiczne opiekunów, w szczególności członków rodzin osób niesamodzielnych. Usługi pielęgniarki nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, gdyż wykraczają poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej. Osoby objęte opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjon.ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej realizowanej we współpracy z lekarzem POZ. Kompleksowe działania personelu med. udzielane przez pielęgniarki, opiekunów med., terapeutów i in. zapewni przygotowanie os.niesamodzielnej i jego rodziny, opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością, edukację zdrowotną pacjenta oraz jego rodziny, pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych dot. samodzielnego funkcjonowania w domu. Każdy pacjent będzie traktowany indywidualnie bez względu na płeć, wyznanie, niepełnosprawność czy przekonania. Szpital dysponuje infrastrukturą architektoniczną i informacyjną dostosowaną dla potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami a działania zawsze podejmowane są zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, zasadą zrównoważonego rozwoju, zasadą projektowania uniwersalnego i zasadą równości kobiet i mężczyzn.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.