Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

NiezŁOMni mieszkańcy ŁOM-świadczenia opieki zdrowotnej w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych

Name of the beneficiary
UNIPOLIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Project value
1 326 930,08 zł
Co-financing from the EU
1 127 890,57 zł
Voivodeship
łódzkie
County
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych dla grupy 24 osób niesamodzielnych z obszaru Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Projekt przewiduje stworzenie indywidualnego planu wsparcia dla każdej z osób z uwzględnieniem diagnozy sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, problemowej, potencjałów, predyspozycji i potrzeb.Osoba niesamodzielna lub jej opiekun prawny będą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji o kształcie, formie i zakresie wsparcia. Główne zadania w projekcie to: pielęgniarska opieka długoterminowa, wsparcie lekarzy specjalistów wobec niepełnosprawności i towarzyszącej jej wielochorobowości, rehabilitacja domowa.Każdy z uczestników zostanie objęty wsparciem “skrojonym na miarę” jego potrzeb. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby regionu w kwestii zdrowia i przyczyni się do zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług medycznych, świadczonych w formie zdeinstytucjonalizowanej. Projekt przewiduje również wykorzystanie w ramach oferowanego wsparcia nowych technologii (specjalistyczne mobilne urządzenie medyczne do rehabilitacji), tym samym jest w pełni zgodny z polityką społeczeństwa informacyjnego.Projekt jest skierowany również do 24 opiekunów osób niesamodzielnych, którym zaoferowane zostaną szkolenia w obszarze kompleksowej opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl