Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Otrębusach

nazwa beneficjenta
GMINA BRWINÓW
wartość projektu
1 197 856,15 zł
dofinansowanie z UE
723 120,97 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
pruszkowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest ograniczenie indywidualnego transportu samochodowego na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę infrastruktury wspierającej transport multimodalny. Przedmiotem projektu jest Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Otrębusach gm. Brwinów. Projekt służy wzmocnieniu zrównoważonej multimodalnej mobilności na terenie aglomeracji warszawskiej. Obecnie w pobliżu stacji brak jest wyznaczonego parkingu oraz zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów. Parking stanowić będzie punkt przesiadkowy dla dwóch typów komunikacji zbiorowej WKD oraz gminnej linii autobusowej. Inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie stacji WKD w Otrębusach w gminie Brwinów. Parking mieścić będzie się na terenie działek ewidencyjnych o numerach 357/12, 357/13, 572 oraz 477/13 obr. ewidencyjny Otrębusy. W ramach działania planowana jest budowa 42 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 2 miejsc przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Dla osób poruszających się na rowerach przewidziane zostały zadaszone miejsca na 22 rowery. Obsługa miejsc postojowych odbywać się będzie za pomocą drogi manewrowej zakończonej okrągłym placem manewrowym połączonym zjazdem z ul. Natalińską oraz ciągu pieszo – rowerowego. W ramach projektu przewidziano również parkingowy system kontroli dostępu, monitoring, oświetlenie a także ustawienie przenośnej toalety oraz koszy na śmieci. W rejonie parkingu na wysokości drogi wojewódzkiej przewidziano przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów. Na parkingu zostanie zastosowane jednolite oznakowanie zgodne z oznakowaniem parkingów „Parkuj i Jedź” dla WOF. W ramach projektu realizowane będzie również, poza robotami budowlanymi przygotowanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski i inwestorski oraz działania promocyjne. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i buduj. Projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów pozytywnie zaopiniowanego przez NFOŚiG

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.