Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Otrębusach

Name of the beneficiary
GMINA BRWINÓW
Project value
1 197 856,15 zł
Co-financing from the EU
723 120,97 zł
Voivodeship
mazowieckie
County
pruszkowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
action
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest ograniczenie indywidualnego transportu samochodowego na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę infrastruktury wspierającej transport multimodalny. Przedmiotem projektu jest Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Otrębusach gm. Brwinów. Projekt służy wzmocnieniu zrównoważonej multimodalnej mobilności na terenie aglomeracji warszawskiej. Obecnie w pobliżu stacji brak jest wyznaczonego parkingu oraz zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów. Parking stanowić będzie punkt przesiadkowy dla dwóch typów komunikacji zbiorowej WKD oraz gminnej linii autobusowej. Inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie stacji WKD w Otrębusach w gminie Brwinów. Parking mieścić będzie się na terenie działek ewidencyjnych o numerach 357/12, 357/13, 572 oraz 477/13 obr. ewidencyjny Otrębusy. W ramach działania planowana jest budowa 42 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 2 miejsc przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Dla osób poruszających się na rowerach przewidziane zostały zadaszone miejsca na 22 rowery. Obsługa miejsc postojowych odbywać się będzie za pomocą drogi manewrowej zakończonej okrągłym placem manewrowym połączonym zjazdem z ul. Natalińską oraz ciągu pieszo – rowerowego. W ramach projektu przewidziano również parkingowy system kontroli dostępu, monitoring, oświetlenie a także ustawienie przenośnej toalety oraz koszy na śmieci. W rejonie parkingu na wysokości drogi wojewódzkiej przewidziano przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów. Na parkingu zostanie zastosowane jednolite oznakowanie zgodne z oznakowaniem parkingów “Parkuj i Jedź” dla WOF. W ramach projektu realizowane będzie również, poza robotami budowlanymi przygotowanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski i inwestorski oraz działania promocyjne. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i buduj. Projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów pozytywnie zaopiniowanego przez NFOŚiG

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl