Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Dołącz do pracujących

Name of the beneficiary
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I HANDLU W OŚWIĘCIMIU - SPOŁECZNA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I HANDLU
Project value
1 460 897,52 zł
Co-financing from the EU
1 241 762,89 zł
Voivodeship
małopolskie
County
limanowski
olkuski
wadowicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
action
8.2. AKTYWIZACJA ZAWODOWA
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej u 85 ze 106 BO 68K i 38M oraz doprowadzenie do uzyskania i utrzymania zatrudnienia od. min.30 do 56 bezrobotnych oraz biernych zawodowo w wieku od 30 r. życia w okresie do V.2020 r. poprzez realizację kompleksowego programu na rzecz aktywizacji zawodowej. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia dla następujących grup: osób powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnospr., osób o niskich kwalifikacjach, kobiet. Projekt przewiduje szeroki katalog form pomocy dobieranych indywidualne w zależności od potrzeb BO. IPD jest obligatoryjny dla wszystkich i jest punktem wyjścia do określenia ścieżki wsparcia.Główne rodzaje wsparcia:poradnictwo zawodowewsparcie motywacyjne,psycholog.szkoleniakursy zawodowe prowadzące do podniesienia,uzupełnienia,zmiany kwalifikacjistażepraktyki zawodowepośrednictwo pracy praca trenera zatrudnienia wspieranegoFormy wsparciaminimum 2 będą dobierane indywid.Projekt przewiduje pulę środków na wsparcie dodatkowe w razie potrzeb BO:dotacje na doposażenie stanowiska pracy u pracodawcy,subsydiowane zatr.,wsparcie adaptacyjne,dodatki relokacyjne,wsparcie towarzyszącetj.opieka nad dzieckiemosobą zależną oraz poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną.Jeżeli będzie to niezbędne zostaną zastosowane mechanizmy racjonalnych usprawnień.Taki zestaw działań ma na celu osiągniecie głównego rezultatu jakim jest uzyskanie zatrudnienia i trwała integracja z rynkiem pracy. Osoby które nie uzyskają zatrudnia w projekcie poprzez sam udział w ścieżce wsparcia wyposażone zostaną w kwalifikacje i umiejętności potrzebne pracodawcom na lokalnym rynku pracy,a tym samym zwiększa swoje możliwości zatrudnienia w przyszłościpodniesiony poziom aktywności zawodowej na poziomie min.85

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl