Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III

kategoria
nazwa beneficjenta
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.
wartość projektu
559 642 791,41 zł
dofinansowanie z UE
273 000 000,00 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdynia
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Projekt składa się z dwóch następujących zadań:

Zadanie 1 „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I i III”

Planowana inwestycja będzie realizowana w trzech etapach przez dwóch inwestorów – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (Etap I i III) i Urząd Morski w Gdyni (Etap II, który nie jest poniżej opisany).

Etap I: Przebudowanie obrotnicy nr 2 do średnicy 480 m w rejonie Basenu IX i związane z tym roboty budowlane wynikające z konieczności przeniesienia doku pływającego Stoczni Marynarki Wojennej. W celu wybudowania nowej obrotnicy nr 2 konieczne jest dokonanie rozbiórki Pirsu nr III (Nabrzeża Gościnnego) na długości ok. 240 m oraz głowicy Pirsu nr II na długości ok. 25 m, na terenie Stoczni MW. Dok pływający zostanie przeniesiony do istniejącej wnęki slipowej, znajdującej się w narożniku Nabrzeży Południowego II i Zachodniego. Z uwagi na charakterystykę istniejącej budowli oraz projektowanej niecki dokowej, konieczne będzie całkowite przebudowanie istniejącej wnęki z zachowaniem jedynie podobnego układu ideowego budowli. Ponadto wykonanie robót czerpalnych do rzędnej -13,50 m w nowym obszarze obrotnicy.

Etap III: Wykonanie robót czerpalnych do rzędnej -16,00 m w Kanale Portowym oraz akwenach portowych (zwiększenie głębokości o 2,5 m z obecnej -13,5 m). Ponadto poszerzenie wejścia wewnętrznego portu od strony Ostrogi Oksywskiej (o ok. 20-50 m – wariantowo). W związku ze znacznym zwiększeniem głębokości w Kanale niezbędna jest także przebudowa przyległych do Kanału nabrzeży, których konstrukcje nie pozwalają na taką głębokość. Wykonanie prac czerpalnych do rzędnej -16,00 m może wymagać także przełożenia/zabezpieczenia kabli i rurociągów podwodnych.

Zadanie 2 „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap II i III”

Planowany projekt będzie się składał z dwóch etapów:

Etap II zakłada przebudowę Nabrzeża Indyjskiego – Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego na odcinku do 550 m od Nabrzeża Norweskiego z maksymalnym wyjściem na wodę do 7,5 m i do głębokości technicznej -15,5 m, w celu dostosowania nabrzeża dla obsługi statków o większych parametrach.

Etap III dotyczyć będzie przebudowy Nabrzeża Helskiego – Przebudowa Nabrzeża Helskiego na długości 965 mb. mająca na celu osiągniecie głębokości technicznej przy nabrzeżu do -15,5 m oraz doposażeniu nabrzeża o torowisko suwnicy o rozstawie 30 m.

Zadanie 2, realizowane w latach 2014-2020 w ramach etapów II i III, będzie kontynuacją Etapu I tej inwestycji, który obejmuje przebudowę Nabrzeża Rumuńskiego i jest realizowany z perspektywy finansowej 2007-2013.

Podstawowym celem realizacji pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia oraz przebudowy nabrzeży jest umożliwienie zawijania do portu znacznie większych statków, o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do 15 m (obecne maksymalne zanurzenie wynosi 13 m) oraz poprawa warunków nawigacyjnych i stanu bezpieczeństwa budowli. Obecnie tak duże statki mogą zawijać jedynie do części zewnętrznej Portu Gdynia i tylko niedoładowane, co wpływa na spadek atrakcyjności oferty i efektywności transportu morskiego. Z planowanym pogłębieniem związana jest także przebudowa konstrukcji hydrotechnicznych wybranych nabrzeży, w celu zapewnienia właściwych parametrów do cumowania i obsługi dużych statków.

Projekt przyczyni się do zwiększenia poziomu przeładunków w terminalach Portu Gdynia, a tym samym służy zwiększeniu konkurencyjności Portu Gdynia w rejonie Morza Bałtyckiego i w Korytarzu Transportowym Bałtyk – Adriatyk Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T1. Port Gdynia posiada morskie połączenia kontenerowe, ro-ro i promowe do europejskiej sieci autostrad, dróg ekspresowych i szlaków kolejowych. Projekt przyczyni się do realizacji założonych celów szczegółowych wyżej wymienionego działania w POIiŚ 2014-2020 poprzez poprawę parametrów nawigacyjnych portu. Umożliwi to zawijanie do portu, cumowanie przy nabrzeżach i obsługę większych niż dotychczas statków kontenerowych i masowych. W efekcie użycia większych statków nastąpi spadek kosztów jednostkowych transportu jednego kontenera i jednej tony ładunku masowego. Dotyczy to zarówno kosztu ekonomicznego, co zwiększy konkurencyjność transportu morskiego, jako najbardziej przyjaznej środowisku formy transportu, jak i kosztów środowiskowych, poprzez obniżenie emisji zanieczyszczających środowisko i poziomu hałasu w przeliczeniu na jednostkę ładunku. Realizacja Inwestycji jest działaniem przyczyniającym się do poprawy konkurencyjności portów morskich, poprawy bezpieczeństwa morskiego, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.