Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Strefa aktywizacji zawodowej

kategoria
nazwa beneficjenta
SPOŁECZNA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I HANDLU
wartość projektu
1 367 231,28 zł
dofinansowanie z UE
1 152 302,52 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
działanie
1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt „Strefa aktywizacji zawodowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Cel projektu:Podniesienie poziomu aktywności zawodowej u 80 osób młodych (43K i 37M) do 29 r.życia oraz doprowadzenie do uzyskania zatrudnienia przez min.29% uczestników w okresie do V.2020 r. poprzez realizację kompleksowego programu na rzecz aktywizacji zawodowej.Grupy docelowe:Grupę docelową stanowi 80 BO (43K i 37M) osób młodych, w wieku 15 – 29 lat wpisujące się w jedną z kategorii grup docelowych,o których mowa w rozdziale 3.4 Regulaminu konkursu tj. osoby które:

  • opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy);
  • opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu);
  • opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu);
  • zakończyły naukę w szkole specjalnej(do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej);
  • matki przebywające w domach samotnej matki;
  • opuściły zakłady pracy chronionej(do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia).

Minimum 80% z tej grupy stanowić będą osoby bierne zawodowo należące do kategorii NEET, tj.które nie pracują,nie szkolą się,nie kształcą się,nie są bezrobotne,nie szukają pracy(w tym imigranci i reemigranci spełniający kryteria konk.).Maksymalnie 20% grupy BO stanowią osoby pracujące do której kwalifikują się:

  • ubodzy pracujący;
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych;
  • pracujący w ramach umów cywilnoprawnych(w tym imigranci i reemigranci spełniający kryteria konk.).

Będą to osoby zamieszkałe na terenie całej Polski.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.