Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Termomodernizacja świetlicy w Osiedlu Poznańskim

category
Name of the beneficiary
GMINA DESZCZNO
Project value
2 514 317,47 zł
Co-financing from the EU
980 877,65 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
3.2. Efektywność energetyczna
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt dotyczy termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Osiedlu Poznańskim obejmującej: 1) termomodernizację (kwalif.) 2) pozostałe roboty (niekwalif.). Nakłady: 2 463 887,47 zł wnioskowane dof. 980 877,65 zł. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej gminy Deszczno oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do powietrza na terenie gminy Deszczno i okolic poprzez poprawę termoizolacyjności i zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynku świetlicy wiejskiej w Osiedlu Poznańskim Roboty obejmą: docieplenie fundamentów, ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wentylacji mechanicznej, modernizację instalacji CO i CWU oraz modernizację oświetlenia. Planowany zakres prac zmniejszy zapotrzebowanie obiektu na energię o 68,14%. Wnioskodawca posiada kompletną dokumentację techniczną, audyt energetyczny, studium wykonalności, niezbędne opinie, pozwolenia i uzgodnienia, PGN. Wnioskodawca posiada także zasoby i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie projektu. Zakres projektu nie kwalifikuje go do obowiązku przeprowadzenia OOŚ. Projekt nie wpływa na obszary Natura 2000, ekspertyza ornitologiczna wskazuje, że zakres nie będzie miał wpływu na siedliska ptaków i nietoperzy. Projekt pozytywnie wpłynie na realizację polityk horyzontalnych. Odpowiada na potrzeby grup docelowych, zachowa trwałość w okresie min. 5 lat od zakończenia zgodnie z rozporządzeniem Rady UE nr 1303. Projekt jest spójny z dokumentami strategicznymi, gminnym PGN i strategią ZIT GW. Projekt spełnia kryteria dostępu, merytoryczne i specyficzne osi priorytetowej III RPO. W drodze realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki: – Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt. – Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt. – Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) – 287 450 kWh/rok – Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 80[…]

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl