Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

ROZWÓJ EKOLOGICZNEGO TRANSPORTU NA TERENIE GMINY KŁODAWA POPRZEZ BUDOWĘ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH – ETAP II KŁODAWA – WOJCIESZYCE - DK NR 22

nazwa beneficjenta
GMINA KŁODAWA
wartość projektu
2 459 112,17 zł
dofinansowanie z UE
1 300 000,00 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt realizowany będzie w g. Kłodawa, wzdłuż drogi powiatowej Nr 1406 F -na odc. Kłodawa-Wojcieszyce–DK nr 22. Nie ma tam obecnie ścieżek rowerowych, czy wydzielonych pasów ruchu rowerowego. Stan techniczny poboczy stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych i rowerzystów. Przedmiotem projektu jest stworzenie warunków dla bezpiecznego i bezproblemowego korzystania z alternatywnych (nieemisyjnych) środków transportu na terenie MOF GW. Cele projektu: – Budowa ścieżki rowerowej w g.Kłodawa pełniącej funkcję korytarza transportowego na odcinku Kłodawa-Wojcieszyce–DK nr 22. – Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu na terenie G.Kłodawa poprzez tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju transportu ekologicznego. – Poprawa warunków i wzrost jakości życia mieszkańców MOF Gorzowa Wlkp. – Wzrost konkurencyjności gospodarki MOF GW oraz zrównoważony rozwój regionu lubuskiego. Planuje się bud ścieżki o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej, która jako korytarz transportowy stanowić będzie m.in.udogodnienie dojazdu do zakładów pracy. Projekt wpisuje się w 2 cel rozw. Strategii ZIT MOF GW, Dział. 2.1.2 – wypełni wskaź. produktu „dł. wybudowanych dróg dla rowerów” o 4,47km i rezultatu „szacowany roczny spadek emisji gazów (…)” o 10,53 tony równoważnika CO2/rok. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy MOF GW. Projekt oddziałuje na cały obszar MOF GW (m.in w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszcz.- szcz. SW str.70). Wn. posiada kompletną dokumentację techniczną, SW , niezbędne opinie i uzgodnienia, PGN a także zasoby i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie projektu.Dokonał zgłoszenia prac bud. Zakres projektu nie kwalifikuje go do obowiązku przeprowadzenia OOŚ. Osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu i rezultatu: Dł. wspartej infrastruktury rowerowej-4,47 km, L. obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawn. – 1 szt. Szac. roczny spadek emisji gazów cieplarn.-10.53 tony równow. CO2

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.