Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

ROZWÓJ EKOLOGICZNEGO TRANSPORTU NA TERENIE GMINY KŁODAWA POPRZEZ BUDOWĘ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH – ETAP II KŁODAWA – WOJCIESZYCE - DK NR 22

Name of the beneficiary
GMINA KŁODAWA
Project value
2 459 112,17 zł
Co-financing from the EU
1 300 000,00 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt realizowany będzie w g. Kłodawa, wzdłuż drogi powiatowej Nr 1406 F -na odc. Kłodawa-Wojcieszyce–DK nr 22. Nie ma tam obecnie ścieżek rowerowych, czy wydzielonych pasów ruchu rowerowego. Stan techniczny poboczy stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych i rowerzystów. Przedmiotem projektu jest stworzenie warunków dla bezpiecznego i bezproblemowego korzystania z alternatywnych (nieemisyjnych) środków transportu na terenie MOF GW. Cele projektu: – Budowa ścieżki rowerowej w g.Kłodawa pełniącej funkcję korytarza transportowego na odcinku Kłodawa-Wojcieszyce–DK nr 22. – Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu na terenie G.Kłodawa poprzez tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju transportu ekologicznego. – Poprawa warunków i wzrost jakości życia mieszkańców MOF Gorzowa Wlkp. – Wzrost konkurencyjności gospodarki MOF GW oraz zrównoważony rozwój regionu lubuskiego. Planuje się bud ścieżki o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej, która jako korytarz transportowy stanowić będzie m.in.udogodnienie dojazdu do zakładów pracy. Projekt wpisuje się w 2 cel rozw. Strategii ZIT MOF GW, Dział. 2.1.2 – wypełni wskaź. produktu “dł. wybudowanych dróg dla rowerów” o 4,47km i rezultatu “szacowany roczny spadek emisji gazów (…)” o 10,53 tony równoważnika CO2/rok. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy MOF GW. Projekt oddziałuje na cały obszar MOF GW (m.in w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszcz.- szcz. SW str.70). Wn. posiada kompletną dokumentację techniczną, SW , niezbędne opinie i uzgodnienia, PGN a także zasoby i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie projektu.Dokonał zgłoszenia prac bud. Zakres projektu nie kwalifikuje go do obowiązku przeprowadzenia OOŚ. Osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu i rezultatu: Dł. wspartej infrastruktury rowerowej-4,47 km, L. obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawn. – 1 szt. Szac. roczny spadek emisji gazów cieplarn.-10.53 tony równow. CO2

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl