Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Stacja Kultury w Deszcznie

nazwa beneficjenta
GMINA DESZCZNO
wartość projektu
3 516 810,13 zł
dofinansowanie z UE
2 696 799,71 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt realizowany będzie w miejscowości Deszczno, na obsz. zdegradowanym wyznaczonym do rewitalizacji w PR Gminy Deszczno na lata 2016-2023. Jest zgodny z PI Strategii ZIT MOF GW-2.3/Dział.2.3.1. Przedmiotem projektu jest przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku stacji PKP wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia centrum kulturalno – promocyjnego G.Deszczno. Celami proj. są: -Zahamowanie degradacji historycznego bud. kolejowego trwale wpisanego w krajobraz urbanistyczny miejsc. Deszczno -Unowocześnienie i dostosowanie rozwiązań infrastruktury obiektu do zmieniających się funkcji na poziomie rezultatów: -Nadanie nowych funkcji gospod., edukacyjn., turyst., rekreacyjn., społecz. i kulturalnych obszarom zdegradowanym na terenie gm. Deszczno -Zwiększenie potencjału turyst. i kulturalnego terenów zdegrad. -Ożywienie społ. i gospod. gm. Deszczno -Poprawa warunków i wzrost jakości życia mieszkańców MOF Gorzowa Wlkp. -Wzrost konkurenc. gospodarki MOF Gorzowa Wlkp. oraz zrównoważ. rozwój regionu lub. Gr.docelowe: mieszk. MOF GW, turyści, inwestorzy. Planuje się realizację n.zadań: oprac. dokument.proj.(Beneficjent nie wnioskuje o dofinans. wydatków związanych z tym zadaniem), pr. budowlano – instalacyjnych, nadzór inwest., promocja pr. Wszystkie zaplanowane wydatki stanowią koszty kwalifik. Wnioskodawca posiada kompletną dokumentację techniczną, SW, niezbędne opinie i uzgodnienia, PR a także zasoby i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie projektu. Uzyskał pozwol. na budowę. Zakres projektu nie kwalifikuje go do obowiązku przeprowadzenia OOŚ. Projekt nie wpływa na ob. Natura 2000. W drodze projektu rewit. objętych zostanie 0,13ha powierzchni obszaru, wsparty zostanie 1 obiekt inf. zlokalizowany na rewitaliz. obszarach (dostos. do potrzeb osób z niepełnosp.) Projekt pozwoli na nadanie 6 n.funkcji na obszarze zrewitaliz. Nastąpi wzrost zatrudnienia-1 EPC (planuje się stworzenie stan. animatora zajęć kulturalno -edukacyj[…]

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.