Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

POPRAWA JAKOŚCI, FUNKCJONOWANIA I ROZWÓJ OFERTY SYSTEMU TRANSPORTOWEGO NA TERENIE GMINY MIASTO ZGIERZ

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA MIASTO ZGIERZ
wartość projektu
24 067 810,00 zł
dofinansowanie z UE
16 106 401,22 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
3.1. Niskoemisyjny transport miejski
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

PRZEDMIOTEM PROJEKTU JEST KOMPLEKSOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE INFRASTRUKTURALNE PRZYCZYNIAJĄCE SIĘ DO ZWIĘKSZENIA WYKORZYSTANIA TRANSPORTU PUBLICZNEGO ORAZ DO OSIĄGNIĘCIA NISKOEMISYJNEJ I ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI NA TERENIE GMINY MIASTO ZGIERZ. CELEM PROJEKTU JEST: ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA TRANSPORTU PUBLICZNEGO ORAZ WPŁYW NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. PROJEKT OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ TRASY TRAMWAJOWEJ (WRAZ Z SYSTEMEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ, PRIORYTETOWANIEM TRANWAJU, PRZEBUDOWĄ PRZYSTANKÓW) NA ODCINKU OD GRANICY ADMINISTRACYJNEJ M. ŁÓDŹ DO WĘZŁA ROZJAZDOWEGO KURAK – 1,9 KM, A TAKŻE BUDOWĘ 5 SZT. OBIEKTÓW „BIKE&RIDE” NA 50 MIEJSC POSTOJOWYCH. W RAMACH PROJEKTU ZAKŁADA SIĘ RÓWNIEŻ BUDOWĘ 3 SZT. OBIEKTÓW „PARKUJ&JEDŹ” ŁĄCZNIE NA 53 MIEJSCA POSTOJOWE W TYM 3 PRZEZNACZONE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. PONADTO ELEMENTEM UZUPEŁNIAJĄCYM W RAMACH PROJEKTU JEST BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW – 0,63 KM. ZAKRES PROJ. OBEJMUJE M.IN.: 1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE: (DOKUMENTACJA TECHNICZNA, UZYSKANIE NIEZBĘDNYCH UZGODNIEŃ I POZWOLEŃ). 2. ROBOTY BUDOWLANE. 3. KOSZTY POŚREDNIE: A) NADZÓR INWESTORSKI; B) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM; C) PROMOCJA PROJEKTU. WW. DZIAŁANIA POZWOLĄ NA OSIĄGNIĘCIE JEDNEGO Z GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ RPO WŁ NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ III. TRANSPORT, DZIAŁANIA III.1. NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI, PODDZIAŁANIA III.1.1. NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI ZIT, JAKIM JEST ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA TRANSPORTU PUBLICZNEGO. GŁÓWNYM BENEFICJENTEM PROJEKTU JEST GMINA MIASTO ZGIERZ. W ZWIĄZKU Z FAKTEM, IŻ W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU NASTĄPI ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA TRANSPORTU PUBLICZNEGO ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MIASTO ZGIERZ, GRUPĄ KORZYSTAJĄCĄ Z REZULTATÓW PROJEKTU BĘDĄ UŻYTKOWNICY PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO TJ. PRZEDE WSZYSTKIM MIESZKAŃCY MIASTA ZGIERZA I OKOLIC., A TAKŻE OSOBY PRZEJEŻDŻAJĄCE PRZEZ MIASTO W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZENIEM PRZEPUSTOWOŚCI.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.