Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ANDRESPOL

nazwa beneficjenta
GMINA ANDRESPOL
wartość projektu
13 838 688,94 zł
dofinansowanie z UE
6 046 011,22 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
5.3. Gospodarka wodno-kanalizacyjna
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie Aglomeracji Andrespol poprzez podniesienie poziomu wyposażenia obszaru aglomeracji w podstawową infrastrukturę techniczną i poprawę dostępu mieszkańców do tej infrastruktury. W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowane łącznie 13,41 km sieci kanalizacyjnej, co pozwoli na dostęp do ulepszonego oczyszczania ścieków 1 612 odbiorcom: • w miejscowości Wiśniowa Góra o długości 9 144,80 m, • w miejscowości Justynów o długości 4 271,60 m. Przewidziane projektem pompownie ścieków wyposażone będą w systemy monitoringu i wizualizacji. Zakłada się również rozbudowę stacji uzdatniania wody w Justynowie obsługującą tych samych użytkowników, których obejmuje inwestycja z zakresu kanalizacji sanitarnej. W ramach kosztów niekwalifikowalnych wybudowane zostaną kanały boczne (PVC śr. 160mm i 200 mm) – 3 384,20 m. Projekt obejmuje również zarządzanie projektem, w którego skład wchodzi nadzór inwestorski, działania informacyjno – promocyjne oraz koszty personelu zaangażowanego w proces realizacji projektu. Beneficjentami ostatecznymi są mieszkańcy Gminy Andrespol, ale w kontekście ochrony środowiska, również mieszkańcy powiatu łódzkiego-wschodniego oraz województwa łódzkiego. Realizację inwestycji zaplanowano lata 2017 – 2020 i jest w pełni gotowa do realizacji. Projekt ma trwały charakter. Gmina pozostanie w okresie trwałości projektu właścicielem zmodernizowanej infrastruktury. Całkowite nakłady inwestycyjne na realizacje projektu wynoszą 16 769 417,69 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne po uwzględnieniem dochodu wynoszą 8 464 423,97 PLN.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.