Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zaginione Miasto - stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO BRZEZINY
wartość projektu
2 898 173,50 zł
dofinansowanie z UE
1 829 038,77 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
6.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost gospodarczy Miasta Brzeziny poprzez efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych Miasta Brzeziny. Realizacja ww. celu możliwa będzie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych: • Objęcie wsparciem 4 zabytków nieruchomych (wartość bazowa 0). Pomiar na podstawie protokołów odbioru prac budowlanych. • Objęcie wsparciem 1 instytucji kultury (wartość bazowa 0). Pomiar na podstawie protokołów odbioru prac budowlanych. • Wzrost o 5000 osób oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (wartość bazowa 0). Pomiar na podstawie dokumentacji Muzeum Regionalnego w Brzezinach. W zakres projektu wchodzi: 1. Odrestaurowanie zabytkowego budynku głównego Muzeum Regionalnego w Brzezinach 2. Odrestaurowanie zabytkowego budynku oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach 3. Zagospodarowanie zabytkowego terenu wokół budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach 4. Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej na zabytkowym terenie „Osady Krakówek” Ponadto projekt obejmuje: 1. Prace przygotowawcze. Wykonana została niezbędna dokumentacja techniczna oraz studium wykonalności inwestycji. 2. Zarządzanie projektem – nadzór inwestorski, obsługa projektu przez pracowników własnych wnioskodawcy oraz działania informacyjno – promocyjne. Beneficjentami ostatecznymi są mieszkańcy Miasta Brzeziny, ale w szerszym kontekście, również mieszkańcy powiatu brzezińskiego oraz województwa łódzkiego. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2019. Projekt ma trwały charakter. Miasto, będące beneficjentem projektu, pozostanie w okresie trwałości projektu właścicielem zmodernizowanej infrastruktury. Nakłady inwestycyjne na realizację tego projektu wyniosą łącznie 2 641 100,58 PLN brutto, z czego kwotę 2 157 446,00 PLN stanowią koszty kwalifikowalne projektu. Podatek od towarów i usług (VAT) uznaje się za niekwalifikowalny.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.