Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Szansa na biznes

kategoria
nazwa beneficjenta
ŁÓDZKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA
wartość projektu
1 931 960,16 zł
dofinansowanie z UE
1 642 166,14 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
8.3. Wsparcie przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt wynika wprost z Gminnego Programu Rewitalizacji dla m. Łodzi 2026+ (Program rewitalizacji Łodzi 2026+ IZ:02-11-2016) – co najmniej 15% GD stanowią os. zamieszkałe na obszarze objętym rewitalizacją w obrębie m. Łodzi lub os. przeniesione w związku z wdrażaniem tego procesu. Cel główny (P): Wzrost przedsiębiorczości i aktywności zawodowej pośród 80 os (45K/35M) poprzez utworzenie 35 trwałych działalności gospodarczych (start – upów) na terenie ŁOM (pow. 90%) do 30.11.2020 r. (P) przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ 2014 – 2020 „Zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw (start – upów)” poprzez objęcie kompleksowym programem przedsiębiorczości 68 (45K/23M)osób 30l i więcej znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz 12 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49l. (GD): UP są osoby fizyczne zamieszkałe w rozumieniu przepisów KC na obszarze ŁOM tj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wsch.,pabianicki, zgierski: 1) 68 os.,(45K/23M) w wieku 30 l. i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie DG, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: os. w wieku 50 l. i więcej, os. długotrwale bezrobotne, kobiety, OzN, os. o niskich kwalifikacjach. 2) bezrobotni mężczyźni (0K/12M) w wieku – 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt 1- 16% ogółu bezrobotnych w (P). Głównym miejscem wykonywania powyżej 90% działalności gospodarczych zakładanych przez UP będzie teren ŁOM. Główne rezultaty: 35 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej, 35 utworzonych, trwałych działalności gospodarczych (DG). Główne Zadania w (P): 1) Indywidualne doradztwo zawodowe, 2) Warsztaty – przygotowanie biznesplanu, 3) Ocena biznesplanów, 4) Szkolenie ABC przedsiębiorczości, 5) Indywidualne doradztwo DG. Całość wsparcia będzie realizowana zgodnie ze Standardem udzielania wsparcia w ramach konk. RPLD.08.03.03-I

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.