Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

POSTAW NA WŁASNY BIZNES w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym

kategoria
nazwa beneficjenta
BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA
wartość projektu
4 235 834,10 zł
dofinansowanie z UE
3 600 458,99 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
8.3. Wsparcie przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

CEL: Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości wśród 90os.(50K,40M) bez pracy w wieku 30lat i więcej (wg opisu grupydocelowej) zamieszkałych na terenie ŁOM zamierzających rozpocząć prowadzenie DG i mających do tego predyspozycje poprzez założenie i funkcjonowanie przez co najmniej 12mies. 64 DG prowadzonych przez 64 uczestników proj. w wyniku udziału w kompleksowym wsparciu szkoleniowo-doradczym w zakresie uruchamiania i prowadzenia DG, przyznania bezzwrotnych środków na rozwój przedsiębiorczości oraz pomostowego wsparcia doradczego i finansowego ułatwiającego prowadzenie DG w okresie pierwszych 12mies. do końca 12.2020r. REZULTATY: 90os. podniesie wiedzę w zakresie zakładania i prowadzenia DG, 64os. otrzyma bezzwrotne dotacje na założenie DG i będzie prowadziło DG przez co najmniej 12mies., przy wsparciu pomostowym GRUPA DOCELOWA:90os.(50Ki40M)zamierzających rozpocząć prowadzenie DG, w tym: 1)osoby w wieku 30lat i więcej pozostające bez pracy(bezrobotne i bierne zawodowo) znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na r.pracy: -os. w wieku 50 lat i więcej -os.dł.bezrobotne -os. z niepełnosprawnościami -os. o niskich kwalifikacjach -kobiety 2)bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49l., którzy nie należą do grup wymienionych w pkt. 1)(udział tej grupy nie przekroczy 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem). W proj. weźmie udział 76os. bezrobotnych(42K i 34M) i 14os. biernych zawodowo(8K i 6M). Min.15% uczestników zamieszkiwać będzie obszar rewitalizowany m.Brzeziny, Łodzi, Pabianic i Zgierza. Uczestnikami proj. będą wyłącznie osoby zamieszkałe na obszarze ŁOM, tj.:Miasto Łódź i pow.:brzeziński,łódzki wschodni,pabianicki oraz zgierski(wg KC). ZADANIA:szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dotacje na rozwój działalności, wsparcie pomostowe (finansowe i doradcze) w okresie pierwszych 12mies. prowadzenia działalności gospodarczej

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.