Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Od (Ważni) społecznie i zawodowo !

nazwa beneficjenta
FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI KRÓLEWICZ MARZANNA
wartość projektu
860 527,35 zł
dofinansowanie z UE
731 448,25 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

GD zg. z SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz RK stan. 54 os.(33 K,21 M)w wieku 18-67l. zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społecznym,w tym os. bezrob.,kt. w pierwszej kolejn. wymagają aktywiz. społecznej,otocz. os. zagroż. ubóstwem i wyklucz. społecz.,o ile ich udział jest niezbędny dla skutecz. wsparcia os.zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społ.,kt. uczą się/pracują lub zamiesz. w rozum. przepis.KC na obsz. ŁOM, tj.: Miasto Łódź i powiaty:brzeziński,łódzki wschodni,pabianicki oraz zgierski[SZKD10] Wśród GD os. niepełnosprawne stan. min.20 % os.tj.11 os.(7K,4M) K ze wzgl. na trudną syt. na r.pracy stanowią 60% GD. UP mogą być os. ze społecz. romskiej,o ile os. te są os. zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społ.,a proj. nie ma charakt. wsparcia przeznacz. wyłącznie dla społecz. romskiej. Ze wsparcia wyłącz. zost. os.odbyw. karę pozbaw. wolności,z wyjątk. os.objęt. dozorem elektron. Celem głównym proj. jest wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 54 os.(33 K,21 M) os. w wieku 18-67l. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w woj. łódzkim na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego tj.m. Łódź, powiaty brzeziński,łódzki wschodni,pabianicki oraz zgierski w okresie od 01.2019 r. do końca 04.2020 r. poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejmującego instrumenty aktywizacji społeczno-zawodowej i edukacyjnej. W ramach realiz.proj. UP zost. objęci indywid. ścieżką reinteg. społ-zaw. opracow. w porozum. z doradcą zaw.(w ram.zad.nr 1-obligat. dla każdego UP)pozost. formy wsparcia zost. dobrane na podst. indywid. potrzeb (fakult. formy wspar.) -poradn. specj.8h/os -warszt. podnosz. kompet. i umiej. społ., 48 h -kursy i szkol. umożliw. nabycie,zmianę kwalifik. i kompet. zaw.,-szkol. zg z IPD. -3 mczne staże zaw., -pośred.pracy.8 h/os.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.