Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

PrzeŁOMowa zmiana!

nazwa beneficjenta
STOWARZYSZENIE PROREW
wartość projektu
965 947,50 zł
dofinansowanie z UE
821 055,38 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Cel główny proj. to zwiększenie do 31.07.2020 zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społ.-zawodowym 60 (36K/24M)osób w wieku 18 lat i więcej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społ., zamieszkujących w rozumieniu KC w WŁ na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, pozostających bez zatrudnienia [wyłącznie biernych zawodowo-min.60%UP tj.36 osób(21K/15M) lub bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ.],w tym min.6(4K/2M)ON Cel zostanie osiągnięty przez objęcie ww. grupy wsparciem w ramach 4 ZADAŃ: 1.identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem IŚR i treningi kompetencji społ. 2.jobcoaching, indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne 3.szkolenia zawodowe 4.staże i pośrednictwo pracy Do 4 tyg.po opuszczeniu programu: *uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez min.70% UP *podjęcie zatrudnienia (w tym na własny rachunek) przez min.20% UP *poszukiwanie pracy przez min.20% UP Oraz efektywność społ.i zatrudnieniowa do 3 m-cy po ukończeniu udziału w proj.: *w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami poziom efektywności społ.- min.34%, efektywności zatrudnieniowej–min.12% *w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poziom efektywności społ.- min.34%, efektywności zatrudnieniowej–min.25% [ŹRÓDŁA]: [1]Analiza społ.–ekonom.WŁ,WUP Łódź”16 oraz dane pozyskane z RCPS do jej opracowania [2]Aktywność ekonom.ludności w WŁ w IV kw.’17;US Łodź [3]Info.sygnalna o rynku pracy-03”18,WUP Łódź [4]Komunikat o syt.społ.-gosp. WŁ w 02”18, US Łódź [5]Rynek pracy w WŁ w ”16,WUP Łódź [6]BDL,GUS’17 [7]Aktywność zawod. ON w WŁ II”17, Badania Społ. M.Sochańska-Kawiecka [8]Analiza syt.woj.w obszarach oddziaływania EFS,’16 [9]Rocznik statystyczny WŁ, GUS ”17

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.