Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" - rozszerzenie i kontynuacja sprawdzonych działań

nazwa beneficjenta
CENTRUM SŁUŻBY RODZINIE
wartość projektu
671 617,50 zł
dofinansowanie z UE
570 874,88 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

W ramach projektu przewidziane jest rozszerzenie działalności placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlicy środowiskowej „M. Łodzi Niegniewni”) dla 36 dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym(18 K, 18 M) poprzez: – wprowadzenie pracy podwórkowej dla dzieci, które w początkowym etapie nie kwalifikują się do objęcia opieką w placówce – wprowadzenie specjalist. zajęć indywidualnych – zwiększenie ilości realizowanych kompetencji kluczowych – zwiększenie dostępności(praca w sobotę) Placówka będzie działać w godzinach 12-18, w dni powszednie oraz raz w miesiącu w soboty w godzinach 10-16(w wakacje 2 h dłużej). UP będą osoby zamieszkujące powiat m. Łódź w wieku 6-15 lat. W ramach projektu dzieci zostaną podzielone na 2 grupy, każdą będzie zajmować się dwóch wychowawców. Otrzymają wyżywienie(ciepły posiłek), materiały plastyczne i dydaktyczne. Co miesiąc będą uczestniczyć w wyjściu/warsztatach kulturalno-rozrywkowych-np. kino, teatr, ZOO. UP będą mogli skorzystać z zajęć sportowych w wymiarze 1h na tydzień. Aktywności te będą dostosowane do ich preferencji i potrzeb. Dla każdego UP powstanie Indywidualny Plan Pracy z dzieckiem i rodziną zakładający rodzaje koniecznego wsparcia. Uczestnicy projektu zostaną objęci opieką, uwzględniającą udział w zajęciach indywidualnych i grupowych: -zajęcia indywidualne: pula 10 h/miesiąc -grupowe: 4 h/miesiąc Rodzaj zajęć, na które będą uczęszczać zależy od opinii kadry pedagogicznej i indywidualnego zapotrzebowania dziecka. Zajęcia(indywidualne: np. logopedia, arteterapia, umiejętność szybkiego czytania i efektywnej nauki; zajęcia grupowe: np. zajęcia plastyczne, fotograficzne, informatyczne, teatralne) zostaną dobrane do potrzeb dzieci i uzupełnią braki w nast. kompetencjach kluczowych: -porozumiewanie się w języku ojczystym, -kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, -umiejętność uczenia się, -kompetencje społeczne i obywatelskie, -świadomość i ekspresja kulturalna

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.