Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Prawo do pomocy

nazwa beneficjenta
FUNDACJA SŁONIE NA BALKONIE
wartość projektu
1 327 420,80 zł
dofinansowanie z UE
1 128 307,68 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest poprawa jakości pomocy kierowanej do dzieci pow.3 roku życia i młodzieży, wywodzących się z rodzin patologicznych lub mających trudną sytuację materialną i życiową, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Łodzi, w okresie od 1.11.2018 r. do 31.10.2021 r. specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy socjoterapeutycznej dla 55 dzieci (30Ki25M), mieszkańców i mieszkanek obszaru metropolitarnego Miasta Łodzi,powiatów: brzezińskiego, zgierskiego, łódzkiego wschodniego i pabianickiego, w tym z obszarów rewitalizowanych.W ramach projektu, każdy uczestnik/uczestniczka będą mieli zapewnione: zajęcia z psychologiem,terapię,psychoterapię oraz zajęcia j.angielskiego (1x1htyg),j.polskiego (1x1htyg.), komp.cyfrowych (1x1htyg), komp.uczenia się (1x1htyg)w trakcie realizacji projektu. Ponadto, każdy z uczestników/uczestniczek będzie miał zapewniony posiłek oraz, w razie potrzeby, dowóz i odwóz z miejsca zamieszkania do świetlicy socjoterapeutycznej. Świetlicę będzie prowadzić 2wychowawców (2 osoby są niezbędne do prowadzenia 15 osobowej grupy dzieci po traumie). Organizować całość pracy świetlicy będzie Kierownik. Będą uwzględnione elementy przeciwdziałania COVID 19(zakupy środków ochrony osobistej,ozonator, lampy p/bakteryjne) oraz umożliwiona będzie praca zdalna z dziećmi.Projekt przyczyni się do realizacji zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), zapewniając właściwą ofertę dla tych młodych ludzi, którzy z powodu trudności edukacyjnych wynikających z okoliczności osobistych, społecznych,kulturowych lub ekonomicznych potrzebują szczególnego wsparcia dla realizacji swojego potencjału edukacyjnego.Każdy z uczestników otrzyma wsparcie- 8 h tyg. w zakresie kompetencji kluczowych (zajęcia grupowe: po 2 h. j. polski, j.angielski, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.