Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa

nazwa beneficjenta
MIASTO ŻYRARDÓW
wartość projektu
41 683 126,83 zł
dofinansowanie z UE
31 222 510,87 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
grodziski (mazowieckie)
pruszkowski
żyrardowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiot niniejszego projektu stanowi rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Celem projektu jest: poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF. Cel ten wpisuje się w założenia poddziałania 4.3.1 RPO WM na lata 2014-2020. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk Maz. i Gmina Miasto Pruszków. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę/przebudowę parkingu P+R, budowę/przebudowę ścieżek rowerowych, budowę infrastruktury pozwalającej na utworzenie nowego połączenia i/lub uprzywilejowanego transportu publicznego w ruchu, zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu IST wspierającego transport publiczny. Projekt wpisuje się w założenia PGN poszczególnych gmin oraz realizowany będzie na terenach poddanych rewitalizacji. Dzięki zmniejszeniu występowania zatorów drogowych i poprawie płynności przejazdu zminimalizowana zostanie tzw. emisja liniowa pochodząca z transportu. W związku z tym projekt będzie pozytywnie oddziaływał zarówno na środowisko, jak i społeczeństwo. Grupę docelową inwestycji stanowią mieszkańcy obszarów objętych projektem oraz władze samorządowe podmiotów biorących udział w projekcie. Wskaźniki produktu i rezultatu osiągnięte w ramach projektu znajdują się w części E1 i E2 wniosku o dofinansowanie.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.