Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
image
The title of the project

Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej

Name of the beneficiary
GMINA BIELINY
Project value
23 433 524,62 zł
Co-financing from the EU
15 524 676,94 zł
Voivodeship
świętokrzyskie
County
kielecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
action
4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Celem partnerskiego proj. realizowanego z Zakonem Misjonarzy Oblatów na Św. Krzyżu oraz WDK w Kielcach (Wniosk. i partnerzy są uprawn. do skład. wniosku i otrzymania dof.) jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej i odwiedzalności obszaru zlokalizowanego w sercu Gór Św. – Zespołu Klasztornego na Św. Krzyżu w gm. Nowa Słupia oraz atrakcji u podnóża góry skupionych wokół „Osady Średniowiecznej” w Hucie Szklanej w gm. Bieliny poprzez prace rewitalizacyjne zabytkowego Zespołu Klasztornego (o metryce średn. wpisanego do rej. zabytków nr 267, decyzją z 23 VI 1967 r) i rozbudowę istniejącej infrastr. „Osady Średniowiecznej”, gdzie powstanie Świętokrzyska Zagroda Kultury prezentująca niematerialne dziedzictwo kult. Ziemi Św. Krzyża. Prace w Zespole Klasztornym obejmą prace ogólnobud. w pomieszcz. klasztornych, zakup wypos., a także rewitalizację Sanktuarium: prace konserwat.i ogólne w Bazylice, Kaplicy Oleśnickich, Zakrystii, krużgankach i przedsionku (w tym dostos. do potrzeb osób niepełnospr.). Zagroda będzie całorocznym obiektem o 4 kondygnacjach, w piwnicach zostanie przygot. dzielona sala mieszcząca 400 os. Na 2 piętrach znajdą się ekspozycje multimedialne dotyczące niematerialnego i materialnego dziedzictwa kult. Gór Św. Ekspozycja zostanie utrzymana w stylu XIX-wiecznej i z początku XX-wiecznej wsi święt., zostanie przyg. sala gier i zabaw dla dzieci w różnym wieku, również w tej tematyce. Cel ogólny i szczeg. są zgodne z celami szczeg. RPOWŚ2014-2020 osi 4 i celem dział. 4.4. Projekt obejmuje zadania i obszary, które zostaną ujęte w GPR dla obu gmin. Prod.: 1 wsparta inst. kultury, 1 zabytek nieruchomy objęty wsparciem, wskaźniki horyzont.: 2 obiekty dostos. do potrzeb osób z niepełnospr., 1 projekt, w którym sfinan. koszty racjonalnych uspr. dla osób z niepełnospr. Klucz. wsk. rez. – 33652 os/rok, horyz. wskaźniki rez.: Wzrost zatr. we wspieranych podm. (innych niż przeds.) – 6, Liczba nowo utw. miejsc pracy – poz. formy – 0.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl