Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA TERENIE MIASTA BRZEZINY

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO BRZEZINY
wartość projektu
7 182 584,90 zł
dofinansowanie z UE
5 642 512,39 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.1. Odnawialne źródła energii
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Głównym celem projektu jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Miasta Brzeziny oraz zmniejszenie wykorzystania kopalnianych źródeł energii prowadzące do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt będzie realizowany na terenie Miasta Brzeziny. Grupą docelową są mieszkańcy Miasta i regionu. Zakres rzeczowy obejmuje budowę infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z OZE wyłącznie na potrzeby własne, czyli 149 sztuki mikroinstalacji fotowoltaicznych, 79 pomp ciepła powietrze-woda. Na potrzeby realizacji projektu opracowano dokumentację tj. PFU i studium wykonalności. W ramach projektu zaplanowano wydatki na nadzór inwestorski, promocję oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Nie przewiduje się zagrożeń dla realizacji projektu: kwestie własnościowe są uregulowane, mieszkańcy podpisali umowy użyczenia, miasto dysponuje doświadczoną kadrą, posiada środki na pokrycie wkładu własnego.

Użytkownikami projektu będą osoby korzystające z projektowanych instalacji-mieszkańcy M. Brzeziny. Pośrednimi odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy powiatu brzezińskiego (zgodnie z danymi GUS stan na 31.12.2016r. Powiat Brzeziński 30 912 os., Miasto Brzeziny – 12 514 os.).

Projekt ma prawidłowo skonstruowane wskaźniki oceny i wywoła znaczne oddziaływanie dla regionu, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) wyniesie 1 232,67 Mg równoważnika CO2/rok; redukcja emisji CO2 wyniesie 92,57%, pyłu PM10 100%, pyłu PM2,5 100%, a benzo(a)pirenu 100%. Projekt jest kompleksowy i gotowy do wdrożenia. Wnioskodawca, jako JST spełnia wymogi kwalifikowalności wynikające z RPO WŁ na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie jest wykonalne pod względem technicznym; technologie wykonania robót, zastosowane materiały będą ogólnie dostępne i znane, a rozwiązania techniczne będą prawidłowe pod względem funkcjonalnym oraz zgodne z obowiązującymi normami prawnymi.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.