Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

BUDOWA INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII I CIEPŁA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA TERENIE GMINY ROGÓW

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA ROGÓW
wartość projektu
2 287 162,50 zł
dofinansowanie z UE
1 789 250,00 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.1. Odnawialne źródła energii
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Beneficjentem projektu jest Jednostka Samorządu Terytorialnego – Gmina Rogów. Celem głównym projektu jest: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w gminie Rogów, skutkujące poprawie stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Grupą docelową projektu będą bezpośrednio: mieszkańcy gminy Rogów oraz pośrednio: mieszkańcy powiatu brzezińskiego oraz województwa łódzkiego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie instalacji w budynkach mieszkalnych należących do osób prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Rogów w tym m.in.: Instalacja fotowoltaiczna PV o mocy: (2,1kWp – 19 szt.; 3kWp – 20 szt.; 4,2kWp – 21 szt.), Kocioł na biomasę o mocy 24kW – 10 szt., Kolektory słoneczne (Zestaw dwóch kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem na wodę 250l – 4 szt., Zestaw trzech kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem na wodę 350l – 10 szt., Zestaw czterech kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem na wodę 450l – 1 szt.). Na potrzeby realizacji projektu został opracowany program funkcjonalno-użytkowy oraz wyliczenia efektu ekologicznego dla przedsięwzięcia. Nie przewidziano zagrożeń dla realizacji projektu. Gmina posiada umowy użyczenia dla wszystkich działek, objętych zakresem projektu. Wnioskodawca dysponuje doświadczoną kadrą, środki na pokrycie wkładu własnego zostały zabezpieczone w budżecie gminy. Nad robotami zostanie ustanowiony nadzór inwestorski. W ramach projektu prowadzona będzie również promocja projektu, rozliczanie i sprawozdawczość projektu oraz przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt jest kompleksowy. Projekt ma prawidłowo skonstruowane wskaźniki oceny i wywoła znaczne oddziaływania długoterminowe dla regionu. W wyniku realizacji projektu spadnie emisja gazów cieplarnianych o 302,21 tony równoważnika CO2/rok. Projekt jest gotowy do wdrożenia. W projekcie zostaną zastosowane zasady uniwersalnego projektowania.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.