Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Drabina marzeń

nazwa beneficjenta
TOWARZYSTWO INICJATYW EUROPEJSKICH
wartość projektu
1 227 540,00 zł
dofinansowanie z UE
1 043 409,00 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt obejmuje rozwój usług świetlicy środowiskowej (usługi wspierania rodziny) „W Planetarium” – Łódź, ul. Pomorska 16 A. Świetlica zapewni opiekę dzieciom (DZ) i młodzieży (M) pozbawionym właściwej opieki rodziców oraz DZ i M sprawiającej trudności wychowawcze. Głównym zadaniem projektu jest integracja społeczna i zapobieganie patologiom wśród DZ i M zagrożonej wykluczeniem społecznym, zamieszkującej m.Łódź ze szczególnym uwzględnieniem okolic Bałut i Śródmieścia. Projekt ma za zadanie propagować wśród DZ i M aktywne formy spędzania wolnego czasu, poszukiwanie własnych pasji życiowych oraz dróg własnego rozwoju. Projekt obejmuje wsparcie i wzbogacenie oferty świetlicy, dzięki której DZ i M, która nie widzi przed sobą żadnych perspektyw rozwoju ani możliwości zmiany swojego losu na lepszy, dostanie taką szansę. Działania prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników ukierunkowane na propagowanie właściwych postaw i wartości,wspierać będą rodzinę w pełnieniu jej podstawowych funkcji; zaspokajając potrzeby społeczne, rozwojowe i emocjonalne dzieci i młodzieży, powodując wzrost poczucia własnej wartości uczestników i będą motywować ich do podejmowania dalszej nauki i aktywnego szukania pracy w przyszłości. Alternatywna forma opieki nad dziećmi i młodzieżą pełnić będzie bardzo ważne funkcje: opiekuńczą, specjalistyczną, animacyjną a także prewencyjną,zapobiegającą patologiom społecznym wśród mieszkańców Łodzi w wieku szkolnym. Różnorodność form i metod pracy propagujących wśród młodych ludzi aktywne formy spędzania wolnego czasu poszukiwanie pasji życiowych i dróg rozwoju, umożliwią wszechstronne kształtowanie postawy społecznej podopiecznych. Formy i metody pracy będą dostosowane do indywidualnej sytuacji dziecka. Projekt będzie oddziaływał również na rodziny uczestników.W ramach proj.zakupione zost.środki przeznaczone na walkę ze skutkami COVID-19.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.