Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Zaopiekuj się mną!

Name of the beneficiary
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA-ZIELONE PABIANICE
Project value
2 087 203,20 zł
Co-financing from the EU
1 774 122,72 zł
Voivodeship
łódzkie
County
pabianicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia u 50 osób (35K/15M) zamieszkujących teren ŁOM (powiat pabianicki), poprzez rozwój usług opiekuńczych polegających na całodobowej teleopiece, usług opiekuńczych oraz ćwiczeniach rehabilitacyjnych w okresie 01.01.2019 – 15.07.2020, służących zaspakajaniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację nastepujących zadań; 1. Organizacja i działanie punktu teleopieki 2. Usługi opiekuńcze dla osób zależnych 3. Doposażenie Odbiorcami projektu będzie 50 osób – podopiecznych wnioskodawcy, pierwszeństwo będą miały osoby obłożnie chore oraz z chorobami psychicznymi i umysłowymi, które są osobami niesamodzielnymi i zamieszkują na terenie ŁOM.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl